Община Поминък

Във Велико Търново започна обучение на безработни по „Красива България”

В началото на настоящата седмица стартира курс за придобиване на професионална квалификация по професията „Строител“, специалност „Бояджийски работи“, на регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ безработни лица. Обучението е финансирано по проект „Красива България“ и е част от реализацията на дейности по проект „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – град Дебелец,“, който Община Велико Търново изпълнява в рамките на Мярка М02 – „Подобряване на социалната инфраструктура“.

Курсът е с продължителност от 300 учебни часа /41 работни дни/. За всеки присъствен ден обучаемите лица ще получават стипендия в размер на 8 лв. В рамките на обучението курсистите ще придобият теоретични познания и ще усвоят практически умения в областта на строителството и по-специално – в сферата на бояджийските работи, като акцентът е върху практическите занимания. Съгласно учебната програма над 70% от занятията (212 учебни часа) са с практическа насоченост. Всеки, който успешно премине обучението, ще получи документ за придобита професионална квалификация.

В обучението са включени 13 безработни лица, подбрани и насочени за участие в курса дирекция „Бюро по труда“. Четирима от обучаемите са потребители на социална услуга от резидентен тип, предоставяна от Община Велико Търново. Дванадесет от хората са от Велико Търново, а един курсист е от село Леденик.

Професионалното обучение ще бъде проведено от Център за професионално обучение към „ИКоМс“ ЕООД, като за целта е ангажиран висококвалифициран преподавателски състав и е осигурена подходящо оборудвана материална база.