Образование

ВТУ обяви Шестото национално ученическо състезание за философско есе

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Философски факултет, обявява в началото на 2022 г. Шесто Национално ученическо състезание за разработване на философско есе. То се посвещава на 30-годишнината на специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Състезанието се провежда в три възрастови групи – 9-10 клас, 11 клас и 12 клас като оценките от него, приведени към шестобална система, ще може да се използват от абитуриентите от възрастовата група на 12 клас за кандидатстване в специалностите на Философски факултет вместо оценката от ДЗИ по философски цикъл като за бала  се взема по-високата. Специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през последните четири години е втора в рейтинга на професионалните направления на МОН. Повече от 10 са нашите студенти, приети в последните години с оценки от Националното ученическо състезание за философско есе на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Предложените есета отново ще бъдат оценявани от компетентни комисии с участието на университетски преподаватели. Проверката е анонимна като след оценяване и класиране се разкрива информацията за авторите. Оценката е точкова (до 100 т.) и се формира от четири показателя Ще бъдат връчени по три награди и една поощрителна с грамоти в трите възрастови групи. Грамоти за добрата си работа ще получат и учителите на отличените ученици до шесто място. Протоколите с приравнените към шестобална система оценки на класираните от първо до шесто място ще бъдат огласени на сайта ни. Сертификати за успешно представяне ще бъдат изпратени в РУО и  училищата, за да могат учениците от по-малките възрастови групи да ги ползват за кандидатстване за стипендии и да оценят своята подготвеност, а тези от възрастовата група на 12 клас могат да ги приложат при подаване на кандидат-студентски документи във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Резултатите ще бъдат огласени на страницата на 16 май, а лауреатите ще бъдат поканени да представят своите есета на 19 май (Празник на Философски факултет) в специално заседание в хибриден формат (с използване на MS Teams или присъствено) в рамките на Международната научна конференция на Философски факултет „Етика, наука, образование“, а сертификатите и грамотите ще бъдат раздадени или изпратени на адресите на училищата до 28 май 2021 г. На това заседание ще представим и сборника „Философията и бъдещето на човечеството“ на УИ „Св. св. Кирил и Методий“, в което са намерили място наградените есета от предходните две състезания.

Най-добрите есета на лауреатите от трите възрастови групи и подбрани есета до шесто място ще бъдат публикувани в сборник от Международната научна конференция „Философията, демокрацията и съвременният свят“ през 2022 г..

Ученикът избира една от двете предложени теми за неговата възрастова група и развива есе върху философските аспекти на проблема. Есето трябва да отговаря на стандартните изисквания за философски жанр „ философско есе“:

Да разпознава философски проблем и утвърждава основна теза;

Да предлага аргументи в нейна защита;

Да убеждава чрез красноречие и философска култура;

Да съдържа оригинални идеи.

Технически изисквания:

Обем: до 3 стандартни печатни страници в текстови файл, шрифт Times New Roman 14, междуредие 1,5, Margins: Normal

Есета, които не отговарят на техническите изисквания няма да бъдат разглеждани.

ТЕМИ ЗА ЕСЕТА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 9-10 КЛАС

„Някои хора не искат да чуят истината, защото не желаят да видят илюзиите си унищожени.“

Ницше

„Всяка мода, още според понятието си, е променлив начин на живот.“

Имануел Кант

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11 КЛАС

„Свободата на мненията си остава фарс, докато фактическата информация не е гарантирана и фактите не се дискутират.“

Хана Арендт

„Свободен е само този, който владее себе си.“

Фридрих Шилер

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 12 КЛАС

„Правото е порядък на разума за общо добро, създаден от някого, който има грижа за обществото.“

Св. Тома от Аквино

„Онзи, който може да е щастлив само по избора на друг (колкото и този друг да е доброжелателен) с право се чувства нещастен.“

Имануел Кант

Изпращане:

Есетата да бъдат изпращани на e-mail: philosophy_vtu@abv.bg  под формата на прикачен файл.

Срок за изпращане на есетата:  до 08.05.2022 г. 24,00ч.