Образование

ВТУ обяви Национално ученическо състезание за философско есе

Философският факултет на Великотърновския университет обявява в началото на 2020 г. Четвърто национално ученическо състезание за разработване на философско есе. То се посвещава на 25-годишнината на  факултета, която ще бъде тържествено отбелязана през май. Неговото първо Общо събрание е проведено на 19 май 1995 г.

Състезанието се провежда в две възрастови групи – 10-11 клас и 12 клас, като оценките от него ще може да се използват от абитуриентите за кандидатстване в специалностите на Философски факултет (философия, психология, политология, национална сигурност) вместо оценката от държавния зрелостен изпит по философски цикъл, като за бала се взема по-високата.

Специалност „Философия“ през 2018 и 2019 г. е втора в рейтинга на професионалните направления на МОН. Повече от 10 са студентите, приети в последните години с оценки от Националното ученическо състезание за философско есе на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Предложените есета отново ще бъдат оценявани от компетентни комисии с участието на университетски преподаватели и учители. Проверката е анонимна като след оценяване се разкрива информацията за авторите. Оценката е точкова (до 100 точки) и се формира от четири показателя. Ще бъдат връчени по три награди с грамоти в двете възрастови групи. Грамоти за добрата си работа ще получат и учителите на отличените ученици. Протоколите с приравнените към шестобалната система оценки на класираните от първо до шесто място ще бъдат публикувани на сайта ни. Сертификати за успешно представяне ще бъдат изпратени в РУО и училищата, за да могат учениците от първата възрастова група да ги ползват за кандидатстване за стипендии и да оценят своята подготвеност, а тези от възрастовата група на 12 клас могат да ги приложат при подаване на кандидатстудентски документи във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Най-добрите есета ще бъдат публикувани в сборник от Международната научна конференция „25 години Философски факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, а авторите им ще бъдат поканени за награждаване и да ги представят лично в специален панел на Юбилейната конференция на Философския факултет на 15.05.2020 г. Тогава ще бъдат представени Сборникът „Философия и критическо мислене“ на УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, в който предстои да бъдат публикувани есетата на лауреатите от Третото национално ученическо състезание за философско есе.

Ученикът избира една от двете предложени теми за неговата възрастова група и разработва есе върху философските аспекти на проблема. Есето трябва да отговаря на стандартните изисквания за философски жанр „есе“:

Да утвърждава основна теза;

Да предлага аргументи в нейна защита;

Да убеждава чрез красноречие и философска осведоменост;

Да съдържа оригинални идеи.

Технически изисквания:

Обем: до 3 стандартни печатни страници в текстови файл, шрифт Times New Roman 14, междуредие 1,5, Margins: Normal

Есета, които не отговарят на техническите изисквания, няма да бъдат разглеждани.

ТЕМИ ЗА ЕСЕТА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 10-11 КЛАС

„Красиво е това, което може да се познае без понятие като предмет на едно необходимо удоволствие“

Имануел Кант

„Животът не е проблем, който трябва да бъде разрешен, а реалност, която трябва да се преживее“

Сьорен Киркегор

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 12 КЛАС

„Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобикалят“

Платон

„И най-живата мисъл отстъпва пред най-слабото усещане“

Дейвид Хюм

Изпращане:

Есетата да бъдат изпращани на e-mail: philosophy_vtu@abv.bg под формата на прикачен файл.

Всяко изпратено писмо да съдържа освен прикаченото есе и допълнителен файл със следната информация за участника:

Име и точен адрес на училището

Трите имена на участника и клас

Име на учителя по философия

Срок за изпращане на есетата: до 06.04.2020г. 24,00ч.