Образование

ВТУ за поредна година реализира проект „Студентски практики – фаза 2“

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за поредна година започва реализацията на проект „Студентски практики – фаза 2“. За целта вузът призовава работодателите да се регистрират за участие и да подготвят своите обяви за работни позиции за практики. Те мога да изберат студенти от 21 акредитирани професионални направления и над 60 специалности.

В първия проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ университетът сключи договори с 483 обучаващи организации и 783 ментори, като през практическо обучение преминаха 3674 студенти. Във „Студентски практики – Фаза 1”, вузът работи с 210 обучаващи организации с 317 ментори, а в практическо обучение успешно се включиха 2204 студенти.

Допустими обучаващи организации по проекта са стопански и нестопански организации, в т.ч. и държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, синдикални и работодателски организации и други юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 /шест/ месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.

Обучаващата организация публикува чрез информационната система на проекта, обяви за свободни позиции за провеждане на студентска практика в обекти, в които организацията извършва дейност. Обявите са по професионални направления.

Обучаващата организация извършва подбор сред кандидатствалите за обявената позиция студенти – по информация от профила на студента и по друг, посочен от обучаващата организация начин, по нейна инициатива и за нейна сметка. Практическото обучение за което се одобрява студента, трябва да е съобразено с професионалното направление, в което той се обучава.

За целите на проекта обучаващата организация сключва договор за сътрудничество (по образец) с висшето училище, чиито студенти са кандидатствали и са одобрени за практическо обучение. Договорът се сключва след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в практика в обучаващата организация и преди началото на първата практика.