Образование Социални дейности

ВТУ е част от голям обучителен проект в социалната сфера

Въпреки глобалната пандемия от COVID-19, Великотърновският университет заедно с още седем европейски партньори продължават реализацията на проект „Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места – EPSWRA„, финансиран по програма „Еразъм+“.

От началото на проекта, реализиран от катедра „Организация и методология на социалните дейности“ към Стопанския факултет, до налагане на карантинните мерки са осъществени мобилности в чужбина с цел обучение на 60 социални работници, една международна конференция, европейско изследователско проучване сред 350 работещи в социалната сфера за професионалните рискове и потребности, създаден е международен професионален блог за споделяне на опит, идеи и подкрепа.

От месец март 2020 г. партньорите осъществяват голяма част от дейностите по проекта онлайн, а където е възможно и с физическо присъствие. Дейностите по проекта са приспособени към променените обстоятелства, за да се гарантира постигането на предварително заложените и очаквани резултати. Предстоят множество активности през оставащите шест месеца от проекта, част от които бяха отложени във времето заради усложнената обстановка в целия свят.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ като партньор по проекта ще организира едноседмичен онлайн международен семинар на социални работници от седем държави и двудневна международна научно-практическа конференция в периода 1-5 декември, както и на информационни семинари и фокус-групи в 12 малки населени места с представители на местната власт, социални институции и общността.