Съд

ВСС откри Център по медиация в Окръжен съд – Велико Търново

Съдии, прокурори, адвокати, юристи и медиатори от Велико Търново участваха в публично събитие за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин в рамките на дейност 4 проект BG05SFOP001-3.001-0014  „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по Оперативна програма „Добро управление“, реализиран от Министерство на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет.  Координатор от страна на Съвета е Марин Маринов – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Варна. Сред участниците са Теодорина Димитрова – председател на Окръжен съд – Велико Търново, заместник-председателите на съда Сара Стоева – председател на Наказателно отделение, и Ивелина Солакова –   председател на Гражданско отделение; Цани Попов – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново; Младен Димитров – председател на Районен съд – Велико Търново; Златина Личева – председател на Районен съд – Горна Оряховица и и. д. главният секретар на Висшия съдебен съвет Васил Пеловски. Част от проекта е изграденият и напълно оборудван Център по медиация към Окръжен съд – Велико Търново, който е разположен на достъпно място в партера  на съда и ще започне да функционира от следващата седмица.

При откриването на срещата съдия Марин Маринов приветства участниците и изказа благодарност към председателя на Апелативен съд – Велико Търново Янко Янев и председателя на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова за тяхната инициативност и подкрепа на проекта. Той съобщи, че първото предложено дело за извънсъдебно решаване чрез уредената в Закона за медиацията процедура е спор за родителски права по чл. 127, ал. 2 от СК на производство в Районен съд – Велико Търново.

„Центърът в старата столица е изграден по националния проект на Министерството на правосъдието с партньор ВСС. Предвижда се обособяване на пет центъра по медиация в страната в петте апелативни района. Проектът е на обща стойност 20 000 лева, а 6000 лева са осигурени за публични събития. Очакванията са да се създаде част от инфраструктурата и това са центровете за провеждане на необходимите процедури. В момента има създадени седем такива центъра и се изграждат още пет, които да препращат към медиация“, обясни Марин Маринов, председател на Окръжния съд във Варна и координатор на проекта. Той поясни, че задължително трябва да се препращат към медиация част от облигационните и потребителските спорове, където се изразходват сериозни ресурси за разноски, такси, а в същото време повечето спорове са за по няколко десетки или няколко стотин лева. „Безсмислено е тежката държавна машина, каквато е и правосъдната система, да се върти, за да разглежда дела за малки суми. Това са спорове, които могат да бъдат разрешавани по извънсъдебен начин със съдействието на медиатор“, коментира Марин Маринов.

По думите му работната група за приемането на законодателните инициативи за този способ е трябвало да приключи работа до края на юни. Заради пандемията обаче изработването на проекто закон за изменение на Гражданско процесуалния кодекс ще бъде отложено за края на годината. „В България медиацията работи, но само в отделни градове. В София например има център, в който се осъществяват по 150-200 медиации годишно. Центърът във Варна функционира от 2015 г., а само за тази година са сключени спогодби за над 600 000 лева с банки, с потребители, дружества монополисти на пазара. Този метод има бъдеще в България“, заяви още съдия Марин Маринов.

По повод откриването на Центъра по медиация бяха изпратени поздравителни адреси от проф. д-р Христо Бонджолов – ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“  и от проф. др. Янка Тянкова – председател на Сдружение „Център по медиация“. Ректорът на Великотърновския университет изразява готовност „да подпомага дейността на Центъра за медиация към Окръжен съд – Велико Търново за популяризиране на медиацията и за разширяване на сътрудничеството между съда, медиаторите, адвокатите, гражданите и неправителствените организации“. Според проф. Тянкова центърът в Съдебната палата ще издигне на много по-високо ниво медиацията и ще предостави на жителите на региона още една възможност да постигнат удовлетворяващ резултат в своите спорове, както и да повишат правната си култура.

Изпълнението на Дейност 4, свързана с популяризиране на медиацията като способ за решаване на спорове, както и Централизирания електронен портал за Медиация, достъпен чрез сайта на Министерство на правосъдието, представи адв. Албена Комитова от Сдружение „Център за разрешаване на спорове“. Тя подчерта, че са налице всички предпоставки Центърът по медиация да заработи активно и пълноценно –  обучени медиатори, готовност на съдиите за препращане към процедурите по медиация, както и фактът, че Юридическият факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е първият в страната, в който се изучава медиация от 2005 г. и е активен партньор на съдебните институции в града.

Коментирани бяха случаите, най-подходящи за медиация, както и препоръките към работната група в Министерство на правосъдието, ангажирана с изготвяне на предложения за изменение и допълнение на ГПК по отношение на задължителното препращане. В края на срещата участниците се обединиха около идеята, че е необходимо да се продължат инициативите на ВСС за изграждане на култура за алтернативно решаване на спорове, включително и чрез активно включване на представители на съда и адвокатската общност.