Съд

Вече можем да проверим електронно има ли запор наш имот или върху такъв, който купуваме

Всеки, чрез електронен подпис, ще може да се информира в рамките на минути  за наложени запори на движими вещи, подлежащи на регистрация, да получава първо уведомление за наложени запори и промяна на състоянието на наложения запор. Както български, така и чужди граждани ще могат да участват в електронни публични търгове.

Това са само част от новите услуги, които представя  Информационната система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове: https://zapori.mjs.bg/#/.

„Информационната система, която е изградена изцяло с европейски средства по ОПДУ, обхваща няколко нови електронни услуги за гражданите, бизнеса и администрацията, които Министерството на правосъдието вече предоставя. Те са от изключително значение за прозрачността на тези процедури и в улеснение на гражданския и търговски оборот“, заяви началникът на кабинета на министъра на правосъдието д-р Борислав Ганчев по време на представяне на платформата.

Какво предвижда системата по отношение за запорите:

Преди покупко-продажба всеки заинтересован, в рамките на минути, по електронен път, ще може да се информира има ли наложен запор от правоимащи органи върху движими вещи, подлежащи на регистрация (пътнотранспортни средства, земеделска и горска техника, пътностроителна техника, плавателни и въздухоплавателни средства);

Всеки ще може да получава информация за запорирано имущество на лице. Справки ще могат да се правят, както по номер на изпълнително дело или идентификатор на вещта (регистрационен номер), така и по личните данни на собственика на запорираното имущество.

Таксата за граждани и бизнеса за тези две услуги е 5 лв., а  за държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, и лицата, осъществяващи публични функции – безплатно чрез Средата за междурегистров обмен RegiX.

Безплатно електронно ще се предоставят:

първо уведомяване за наложен запор;

уведомяване при последваща промяна на състоянието на наложения запор върху имущество, съдържащи информация за наложения запор.

За получаване на тези услуги се изисква единствено регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“.

Друга съществена функция на новата информационна система е осъществяване на електронни публични търгове на движими и недвижими вещи, която обезпечава възможността за информираност и прозрачност при извършване на публични продани, каза ръководителят на проекта Стефка Калоферова.

Участниците в търга ще подават молба за участие по електронен път, ще получават електронно уведомяване за допускане до участие и електронно уведомяване за резултатите от провеждане на търга.

Всички граждани, включително и чужденци, могат да участват в публичните търгове, като се регистрират през системата като „Участник в електронна публична продан“. Те ще имат възможност да подадат документи за участие и на място при организатора на търга, който ще им създава регистрация в системата.

За осигуряване функционирането системата бяха направени промени  в ГПК, с които се уреди изцяло нов институт в чл. 450 б, регламентиращ информационната система за единна входна точка за запорите. Приета бе и влезе в сила Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове.