Община

Велико Търново с рекордна събираемост на данъците за втора поредна година, 11,37% е ръстът на постъпленията

Община Велико Търново отчита рекордна събираемост на местните данъци и такси за втора поредна година, стана ясно по време на публичното обсъждане на касовото изпълнение на Бюджет 2016. За периода 1 януари – 31 декември 2016 г. в местната хазна са постъпили близо 19,7 милиона лева. Увеличението спрямо цялата 2015 година е с 2 милиона лева –  с 11,37%.

Тенденцията доказва ефективността на данъчната политика, провеждана от кмета Даниел Панов и екипа му в общинската администрация. В резултат старопрестолният град се нарежда на водещо място в България по събираемост на местните налози. Община Велико Търново е една от малкото в България, в които ставките им не са променяни през последните 5 години. Въпреки това, благодарение на предприетите мерки, за този период годишните приходи нарастват с над 25%.

Акцентът е поставен върху събираемостта както на текущите задължения, така и на недоборите – само приходите по това перо надхвърлят 3,1 милиона лева. Дадена е възможност за разсрочване на забавените плащания. Спрямо недобросъвестните граждани и юридически лица се прибягва до законово регламентираните методи на принудително изпълнение.

През 2016 г. показателите по отношение плановете за събираемост на основните видове местни налози са отлични. Постъпленията са както следва: данък недвижими имоти – 5,2 милиона лева /106% изпълнение/, данък МПС – 3,3 милиона лева /126% изпълнение/, данък при придобиване на имущество – над 3 милиона лева /125% изпълнение/, такса битови отпадъци – над 6.2 милиона лева /103% изпълнение/ и пр.

Велико Търново е сред шестте общински и областни центрове, които се отличават със стабилни финансови показатели. Регулярно се предприемат и мерки за оптимизиране на разходите от второстепенните разпоредители с кредити, които се отнасят към консолидирания бюджет на Община Велико Търново. В резултат на това просрочените задължения в края на 2016 година намаляват с над 1 милион лева.