Община

Велико Търново е част от проект за 16.7 млн. евро за подобряване качеството на въздуха

Замърсяването на въздуха от отопление и транспорт представлява значителен проблем в България. Близо 90% от градското население е изложено на прекомерни нива на фини прахови частици (ФПЧ10) през 2016 г., което е значително над средното за Европейския съюз. Нивата на фини частици и бензоапирен също значително надвишават целевите стойности в много градове.

 

Проектът LIFE IP CLEAN AIR обединява шест големи общини, като изгражда капацитет за изпълнение на програми за качество на въздуха, както се изисква от Директивата относно качеството на атмосферния въздух и националното законодателство.

Например, проектът ще пилотира подмяната на замърсяващи системи за отопление на домакинствата и ще изготви национални препоръки за преминаване към алтернативни форми на отопление.

LIFE IP CLEAN AIR ще бъде катализатор за мобилизиране на структурно финансиране от ЕС и национални фондове на стойност около 1,4 млрд. евро общо. Очаква се проектът да допринесе за качество на въздуха, което отговаря на законовите изисквания в общините София, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора, в които живее една трета от населението на България.

 

Проектът цели изграждане на административен капацитет в 6-те общини, така че те да могат да изпълняват мерките, предвидени в програмите за качество на въздуха. Ще се осъществява цялостно наблюдение и контрол, като ще се използват различни източници на финансиране, включително средства от ЕС, за изпълнение на мерките за качество на въздуха.

Ще се разработи и тества нова демонстрационна схема, която да замени отоплителните инсталации в 500 домакинства и ще се приложи в около 10 000 домакинства в 6-те общини.

По проекта ще се създаде и поддържа общинска мрежа за управление на качеството на въздуха; както и мрежа с проекти в други държави-членки на ЕС.