Здравеопазване

Велико Търново е сред областите с най-голям спад на починали през 2022 г.

През третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същия периода на 2021 г. във всички области на страната се наблюдава намаление в броя на умрелите лица. С най-голям спад са областите Търговище (-32.4%), Велико Търново (-31.6%) и Ловеч (-24.5%), а с най-малък – областите Сливен (-12.4%), Кърджали (-14.1%) и Плевен (-14.4%). Това са данните на Националния статистически институт.

През третото тримесечие на 2022 г. (27-ата – 39-ата седмица) броят на умрелите лица е 24 711, а коефициентът на обща смъртност1 – 14.5‰. Смъртността при мъжете е по-висока (15.6‰) в сравнение с тази при жените (13.5‰). Смъртните случаи намаляват с 6 092, или с 19.8% спрямо същия период на 2021 г., както и спрямо второто тримесечие на 2022 г. – с 633, или с 2.5%. Най-висока смъртност през третото тримесечие на 2022 г. е регистрирана през 30-ата седмица (25 – 31 юли) – 2 102 лица, или 16.1 на 1 000 души от средногодишното население, а най-малка – през 38-ата седмица –
1 751 лица, или 13.4‰.

Прирастът на смъртните случаи по седмици през третото тримесечие на 2022 г. спрямо средноседмичните стойности за периода 2017 – 2021 г. варира в границите от (-252) до 113 броя. В девет от седмиците се наблюдава намаление в броя на умиранията, а в останалите четири те нарастват. Най-голямо е намалението на смъртните случаи през 37-ата седмица – 252 случая, или смъртността намалява с 12.2% спрямо базовия период (2017 – 2021 година).

През третото тримесечие на периода 2017 – 2022 г. възрастовото разпределение на умрелите лица се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи. Наблюдава се слаб спад на относителния дял на
умрелите във възрастовите групи от 40 до 69 години и леко увеличение във възрастовата група 75 – 79 години.