Икономика

Велико Търново домакинства форум по ОП „Региони в растеж”

58 процента от бюджета на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 година през изминалите две години вече е договорен. Общият му размер е над 3 милиарда лева, коментира във Велико Търново Деница Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата. В нея има предвиден финансов ресурс от 370 милиона лева, който ще се разпределя към крайни проекти под формата на ниско лихвено кредитиране. Заместник-министърът уточни, че основни бенефициенти в ОП „Региони в растеж” са общините, Агенция „Пътна инфраструктура”, както и Министерството на образованието и науката. Сключени са договори за подобряване на градската среда, повишаване енергийната ефективност на сгради общинска собственост, обекти от социалната инфраструктура, многоетажни жилищни сгради и др. В Оперативната програма „Региони в растеж” е договорен ресурс от 250 милиона лева от общо 300 милиона лева, с които разполага Агенция „Пътна инфраструктура”,  за рехабилитация, ремонт и реконструкция на І – ІІІ клас пътна мрежа. Финансирано е реновирането на повече от 100 учебни сгради, които ще бъдат завършени за новата учебна година, коментира още заместник-министър Деница Николова.

Днес тя участва в работна среща с представителите на 39-те общини за подкрепа в рамките на приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 на тема „Финансови инструменти“, която се провежда в конферентната зала на хотел „Премиер” във Велико Търново.  Пред участниците във форума заместник-кметът проф. Георги Камарашев подчерта, че възможностите на оперативните програми ще се използват в община Велико Търново и за повишаване на заетостта.

В рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрираното градско развитие” по ОП „Региони в растеж” могат да се реализират проекти за енергийна ефективност, интегриран градски транспорт, подобряване на градската среда, зоните с потенциал за икономическо развитие, социалната и културната инфраструктура. Възможност за реализиране на проекти има и чрез публично-частно партньорство, затова е важна информираността и на бизнеса за използването на финансовите инструменти по Програмата.