Икономика Община

Велико Търново домакинства тридневно обучение на Агенцията по геодезия

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) стартира мащабна обучителна програма за работа със специализирана информационна система за кадастрална информация.

От 17 до 20 юли Велико Търново е домакин на поредната обучителна сеситя, в която участие вземат представители на общините Велико Търново, Трявна, Стражица, Сухиндол, Свищов, Лясковец, Севлиево, Елена, Дряново, Полски Тръмбеш, Габрово, на Областната служба по земеделие Велико Търново и общинските служби по земеделие от Лясковец, Севлиево, Габрово, Трявна, Дряново, Сухиндол, Златарица, Велико Търново,  Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица, Елена и Горна Оряховица.

Обученията се организират в рамките на проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, изпълняван в рамките на оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Програмата на обученията продължава до края на май 2018 г. и ще обхване всички общини на територията на страна.

Програмата на обученията включва два тематично обособени модула, фокусирани върху работата с портала за електронни административни услуги на АГКК – КАИС, спецификите в обработката  на постъпили заявления, изготвяне и предоставяне на актуални кадастрални данни. Общинските служители, ще получат подробна информация за разпоредбите на променения Закон за кадастъра и имотния регистър и нормативните документи, свързани с  с предоставяните от АГКК услуги по електронен път.

С влезлите в сила изменения в Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ бр. 57 от 22.07.2016г.) се дават правомощия на общинските служби по земеделие да извършват от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) част от дейностите по административно обслужване на гражданите с кадастрална информация.

В контекста на политиките за облекчаване на административната тежест, физически и юридическилица, ведомства и др. потребители на кадастрална информация ще могат да заявяват и да получават необходимите им скици, схеми и други официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистрии в общините. Достъп до системата на кадастъра ще имат и нотариусите в България. Сключеното споразумение между Нотариалната камарана Р България и АГКК дава възможност на всеки действащ нотариус да се регистрира и да заяви получаване на кадастрална скица или схема за един или повече имоти от територии с влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.