Съд

Великотърновски магистрат представи доклад пред десетки съдии от Европа

Доклад-презентация във връзка със събирането на данни относно приложението на инструментите на европейското право на национално ниво в България представи зам.-председателят на Окръжен съд – Велико Търново и ръководител на гражданското отделение Ивелина Солакова на 70-тата среща на контактните точки от Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, провела се в периода 25-26 юни 2018 г. в Националния дворец на културата в гр. София. Докладът на съдия Солакова, съвместно подготвен и представен със съдия Наталия Неделчева от Окръжен съд – Варна бе от ключовите събития в програмата на срещата, като запозна чуждестранните съдии, явяващи се контактни точки в рамките на ЕСМ с възможностите и проблемите пред събирането на статистически данни относно прилагането на съдебни процедури, (като предвидените в регламента „Брюксел I”) на национално ниво. Същото е определено като един от ключовите приоритети на ЕСМ по граждански и търговски дела, тъй като дава възможност да се направи обективна оценка относно ефективноста в прилагането на европейското законодателство в отделните-страни членки, както и да се окаже позитивно влияние върху техните администрации. За целта, в рамките на ЕСМ по граждански и търговски дела е създадена специална работна група. В срещата, като една от контактните точки в рамките на мрежата взе участие и съдия Галя Маринова от Апелативен съд – Велико Търново.

 

Като контактна точка за целия апелативен район Велико Търново и един от деветимата съдии с такава роля в България, на 28 юни председателят на Окръжен съд – Велико Търново, съдия Теодорина Димитрова взе участие в 50-тата юбилейна среща на Европейската съдебна мрежа по наказателни дела, провела се ден след тази на сходната мрежа по граждански и търговски дела. В нея взеха участие общо 128 магистрати от страните-членки на ЕС, от асоциирани към съюза държави и от външни такива. Сред почетните гости на срещата бяха председателите на петте апелативни съдилища в България, сред които и председателят на Апелативен съд – Велико Търново, съдия Янко Янев. Ключово за срещата бе обсъждането относно предстоящото прилагане на Европейската заповед за разследване в страните-членки на ЕС.

 

Европейските съдебни мрежи по наказателни дела и по граждански и търговски дела имат различна история и структурни особености, но имат сходни цели и методи.  В основата им стои простият принцип да се определят във всяка държава-членка съответните лица, които играят на практика основополагаща роля в областта на съдебното сътрудничество с цел създаване на мрежа от експерти, която да гарантира правилното изпълнение на молби за правна взаимопомощ. Окръжен съд – Велико Търново и Апелативен съд – Велико Търново имат дейна роля в това отношение от години като три от контактните точки в тези мрежи са именно в тези две съдилища.