Община Общински съвет

Великотърновският общински съвет ще разгледа днес проектобюджета за 2023 г.

Проектобюджетът на община Велико Търново за 2023 г., от която остават 4 месеца, е основна тема на днешното извънредно заседание на Великотърновския общински съвет. Финансовата рамка е в размер на 155 494 941 лева, като делегираните от държавата дейности възлизат на 96 834 567 лева. Местните приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности са в размер на 58 660 374 лв.

Инвестиционната програма на община Велико Търново за 2023 година е в размер 61 578 012 лева. От тях 4 329 200 лева са целева субсидия от държавния бюджет; 974 781 лева са от приватизационни сделки; 4 644 290 лева са собствени бюджетни средства на Община Велико Търново; 1 941 113 лева е преходният остатък по бюджета; а 17 698 960 лева са от други извънбюджетни средства.