Общински съвет

Великотърновският общински съвет прие нов правилник

Нов правилник за дейността на Великотърновския общински съвет и неговите постоянни комисии бе приет на заседанието тази седмица. В него е отбелязано, че Председателят на Общинския съвет организира най-малко веднъж месечно приемна в гр. Велико Търново и най-малко веднъж на три месеца в населените места на община Велико Търново. В приемната могат да участват общински съветници.

 

За участието в заседанията на местния парламент и на неговите комисии всеки общински съветник получава месечно възнаграждение в размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. За всяко отсъствие на съветник от заседание на Общински съвет дължимата за съответния месец сума се намалява с 40%, а за отсъствие от заседание на постоянна комисия – с 20 %.

Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общинския съвет, както и да присъстват, и да участват при обсъжданията в комисиите.

 

Извънредни заседания на Общинския съвет могат да се свикват по искане на една трета от общия брой съветници, по искане на една пета от избирателите на Общината и по искане на Областния управител. Всички заседания ще се излъчват на интернет страницата на местния парламент.

 

Общинските съветници могат да отправят питания до кмета на общината или кметовете на кметства в срок до 8 дни преди насроченото заседание на Общинския съвет.

 

Гражданите могат в първите 30 минути от заседанието на Общинския съвет да се изказват, да отправят писмени питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет и кмета на общината, представляващи обществен интерес. Същите трябва да заявят  желанието си пред председателя на Общинския съвет не по – късно от два дни преди датата на заседанието. Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на пет минути по реда на постъпване на заявленията. Гражданите получават отговор на питането по компетентност от кмета на общината или от председателя на Общинския съвет, или председателя на постоянната комисия на следващото редовно заседание на Общинския съвет. При готовност може да бъде отговорено и на заседанието.

 

На всички заседания на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии може да се осигури преводач с жестомимичен език за хора с нарушен слух, при подадено заявление от гражданите до председателя, не по-късно от седем дни преди провеждане на заседанието.