Община Общински съвет

Великотърновският общински съвет одобри бюджетна рамка в размер на 155 494 941 лв. за 2023 г.

Бюджетът на община Велико Търново за 2023 г., от която остават 4 месеца, е в размер на 155 494 941 лева. Това прие днес Великотърновският общински съвет на извънредно свое заседание. Делегираните от държавата дейности възлизат на 96 834 567 лева. Местните приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности са в размер на 58 660 374 лв.

С паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 2 374 000 лева, в т.ч. преходен остатък от 2022 г. в размер на 1 774 000 лева ще се финансира собственото участие на Общината по европейски проекти и други програми, както и погасяването на два кредита, ползвани за проектите „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ и „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“.

Инвестиционната програма на община Велико Търново за 2023 година е в размер 61 578 012 лева. От тях 4 329 200 лева са целева субсидия от държавния бюджет; 974 781 лева са от приватизационни сделки; 4 644 290 лева са собствени бюджетни средства на Община Велико Търново; 1 941 113 лева е преходният остатък по бюджета; а 17 698 960 лева са от други извънбюджетни средства.

„Инвестициите се забавиха заради политическата криза и инфлацията, но не се провалиха. Нямаме нито един провален проект! Бюджетът е с повишена с 20% рамка спрямо 2022 г., което е заради инфлацията и увеличаването на стандартите, а не защото, както популистки казват някои, че общината се къпе в пари.“ – беше категоричен кметът на община Велико Търново инж. Даниел Панов, който представи пред съветниците бюджетната рамка и инвестиционните намерения до края на годината. Кметът подчерта, че към момента общината реализира проекти за над 27 милиона лева – част от тях са двете кръгови кръстовища в града, изграждането на буферния паркинг в Сержантското училище, ремонтираната вече ул. „Козлодуй“ и пътят, свързващ жп гарата и ВТУ. Предстоят три нови проекти на обща стойност 11 млн. лв., които са свързани с енергийната ефективност на ДГ „Св.св. Кирил и Методий“, Езиковата гимназия и Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, каза още Панов.

Предстои също ремонт и изграждане на паркоместа на ул. „Полтава“, на тротоарите на ул. „Теодосий Търновски“, на подпорни стени към улици в кв. „Колю Фичето“, „Картала“ и „Варуша“, на сцена за изкуство в парк „Дружба“ и др.

Програма „Инициативи на местните общности” за 2023 година разполага със средства в размер на 500 000 лева за финансиране на малки проекти. Още 350 000 лв. ще бъдат вложени в инфраструктурни проекти в населените места, каза кметът инж. Даниел Панов. Той припомни, че образованието е приоритет за общината, която залага в бюджета 57,6 млн. лв. за сектора. Предвидено е увеличение на заплатите на учители и възпитатели.

Средствата за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества са в размер на 773 700 лева. С 60 000 лева ще разполага  Общинският фонд „Заедно“.

Местният парламент утвърди и средства в размер на 30 000 лв. за откупки на художествени произведения на Великотърновска тематика на стари и съвременни автори, след оценка на художествен съвет, определен със заповед на директора на ХГ „Борис Денев“. Откупките остават собственост на Община Велико Търново, но се излагат в ХГ „Борис Денев“, гр. Велико Търново.

Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2023 г., е 14 756 567 лева, решиха днес великотърновските общински съветници. Максималния размер на общинския дълг към края на 2023 година не може да надвишава 11 882 397 лева, в т.ч. „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ’ ЕАД – 6 380 000 лева.

Бюджет 2023 за поредна година подчертава и социалните политики на Община Велико Търново, добави Даниел Панов. Над 1 млн. лева са разходите за Домашния социален патронаж, с местни приходи се финансира Детската млечна кухня, детското и училищното здравеопазване. 70 000 лева за поредна година е бюджетът на фонд „Ин витро“.

От проектите с европейско финансиране най-големи като дейности и финансиране са за интегриран градски транспорт по ОП „Региони в растеж“ и за уличната мрежа в североизточната част на града по румънско-българската програма.

Община Велико Търново отново ще подпомогне МДТ „Константин Кисимов“ с 86 400 лева.

Размерът на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2023 година от община Велико Търново, е 98 000 лева. Общината към момента няма просрочени задължения от 2022 година.

Мария Христова