Култура Общински съвет

Великотърновският общински съвет заседава заради проект на Регионалната библиотека

Великотърновският общински съвет ще проведе извънредно онлайн заседание утре, 11 юни, от 17 ч. Причина за свикването му е необходимостта от съгласие на местния парламент относно кандидатстването на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков” с проектно предложение „Разширяване капацитета на дигитален център „Север +“ чрез надграждане на технологичния и функционалния обхват“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Размерът на финансиране на проектното предложение е до 350 000 евро по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 с Програмен оператор Министерство на културата и е необходимо да се вземе решение за кандидатстване от Великотърновския общински съвет. Библиотеката е един от най-големите обществено- информационни центрове в страната, депозитна и трето национално книгохранилище за периодични издания, концентрира уникален ресурс на ценни фондове от писмовното културно-историческо наследство на България. Прецизно изгражданият през годините дигитален център се нарежда на водещо място в технически и технологичен аспект, за функционирането му се грижат опитни и доказали се във времето специалисти.

Целта на проектното предложение е разширяване на дейностите и обсега на Дигитален център „Север+“, популяризиране на пълнотекстовите бази данни в Европейското културно пространство, сътрудничество с европейски сродни културни организации (библиотеки, музеи и архиви), с цел издирване и популяризиране на нови непроучени исторически извори, свързани с българското културно-историческо наследство.

С финансирането по проекта ще се осигури и модерно технологично оборудване за по-добро опазване и разпространяване на специализираните колекции.