Полиция

Великотърновската полиция е на 13-то място по разкриваемост на престъпленията у нас

През 2019г. на територията на Областната дирекция на МВР – В. Търново са регистрирани общо 2516 престъпления. От тях разкрити са 1355 за отчетния период. Процентът на разкриваемост през 2019 г. е 53,86 %. Тези показатели нареждат Дирекцията на 13-то място по разкриваемост в страната.

Преобладават престъпленията против собствеността – 1191 за периода. На лице е увеличение на дела на този вид престъпления. Общоопасните престъпления през 2019 г. са 644, срещу 862 за 2018 г. Престъпления против личността за 2019 г. са 139, а най-малък e делът на документните престъпления през  2019г. –  84.

През 2019г. са установени 1125 извършителя на престъпления при 1286 за 2018г. От общо разкритите престъпления в Областната дирекция на МВР В. Търново през отчетния период, извършените от малолетни и непълнолетни са 140. Броят на малолетните и непълнолетни извършители за изминалата година е 147.

Структурно в криминалната престъпност на територията на ОДМВР – В. Търново се наблюдава продължаващ спад на дела на общоопасните престъпления, и съответен ръст на престъпленията против собствеността и другите криминални престъпления.

През 2019г. в област В. Търново е извършено едно умишлено убийство, което е разкрито. Няма убийства, извършени организирано от групировки, от и срещу знакови или емблематични фигури, които до голяма степен да изострят и влияят върху криминогенната обстановка в региона.

През отчетния период са регистрирани 21 грабежа, от които са разкрити 11. Взломните кражби, извършени през 2019 г., са 105. Най-голям брой взломни кражби през отчетният период, както и през предходния период, са извършени на територията на РУ – В. Търново – 62. Домовите кражби са 146, от които разкрити са 70. Традиционно начините на проникване в жилища на граждани са чрез отключване и счупване на секретни патрони, през тераси и с груб взлом. Кражбите от магазини за отчетния периода са 137, а джебчийските кражби – 101. Кражбите на части и вещи от МПС са 45, от които разкрити са 10. Концентрацията на този вид престъпни посегателства традиционно е съсредоточена основно в областния град. Кражбите на селскостопанска продукция и домашни животни за 2019 г. са 61.

Извършените измами от криминален характер през отчетния период са 35, от които разкрити са 15. Телефонните измами, регистрирани от началото на годината, са 5, срещу 13 за 2018г., от които разкрити са 4.

През миналата година са регистрирани са 36 палежа, като са разкрити 6 от тях.