Социални дейности

Важни новости от 1 януари 2019 г. за хората с увреждания

От 01.01.2019 отпуснатата до 31.12.2014 г. социална пенсия за инвалидност, в размер 25 на сто и получавана като втора пенсия, се прекратява служебно на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване. Всички лица, които са получавали такъв вид пенсия и месечна добавка за социална интеграция от дирекция “Социално подпомагане”, ще получават нов вид месечна финансова подкрепа, според определената степен трайно намалена работоспособност, до срока на социалната оценка. Посочените плащания ще бъдат преобразувани служебно, като не се налага лицата да подават нови заявления-декларации.

Ползите за хората с увреждания са следните:

Месечната финансова подкрепа е в нови размери, определен като процент от линията на бедност. Размерът на линията на бедност се актуализира ежегодно – размерът на финансовата подкрепа ще се актуализира също ежегодно;

Месечната финансова подкрепа ще се изплаща по- и благоприятния размер за лицата, ако сборът на досега получаваните добавка и пенсия е по-голям от определените в Закона за хората с увреждания размери;

Лицата, на които е отпусната социална пенсия за инвалидност в размер 25 на сто и получавана като втора пенсия, но не са я получавали поради достигнат таван на основната пенсия, след 01.01.2019 г. ще могат да получават определения размер под формата на месечна финансова подкрепа.

Лицата, които са получавали 25 на сто от социалната пенсия за пенсия, но не са получавали месечна добавка за социална интеграция, е необходимо да подадат заявление-декларация до дирекция “Социално подпомагане” по настоящия си адрес не по-късно от 31.03.2019 г., за да им бъде отпусната месечна финансова подкрепа от 01.01.2019 г.