Икономика

Броят на безработните в областта и през май намалява, търсят хора в търговията и промишлеността

Регистрираните безработни през месец май в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1503, което е с 51 лица по-малко от м. април и с 495 лица по–малко от м. май на предходната година. Понижението на месечна база е с 0,1%, а спадът на годишна база е с 1,1 процентни пункта. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 238 безработни лица. Освен тях, други 4 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец май е 3.1%, при 4.4% за област Велико Търново и 4.5% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава спад с 0.1 процентни пункта.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 2.3%, община Елена 7.3% и община Златарица 19.5%.

През месец май 2022г., 195 безработни лица са започнали работа, отчита се намаление спрямо предходния месец и намаление спрямо същия месец на предходната година.

Продължава търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през месец май са 128, или с 44 по-малко от предходния месец и с 211 по-малко от същия месец на предходната година. Най-голям дял свободни работни места са заявени в добивна и преработваща промишленост (52,4%),  търговия (17,7%), хотелиерство (10,6%), държавно управление (5,6%),  административни и спомагателни дейности (4,9%),  и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: работници в добивната и преработващата промишленост, строителство, селско стопанство и транспорт,  персонал, зает в сферата на персоналните услуги, персонал осигуряващ сигурност и защита, водачи на МПС и подвижни съоръжения, персонал полагащ грижи за хората, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.