Полиция

Британските власти подали сигнал за незаконна търговия със защитени орхидеи в Еленско

На 04.11.2020 г. експерти от РИОСВ – Велико Търново, със съдействието на служители на РУ – Елена извършиха проверка в с. Карандили, община Елена, в частен имот по сигнал за онлайн търговия на растителни видове от сем. Салепови, основно предлагани части – грудки. Информацията, в която се сигнализира за онлайн търговия с диви орхидеи, постъпва в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР от британските власти (National Wildlife Crime Unit).

В обявите се съдържат имената на 9 вида орхидеи – двурога пчелица, обикновена пърчовка, обикновен салеп, редкоцветен салеп и др., като всички видове се срещат в диво състояние в България. Част от тях са обект на Закона за биологичното разнообразие или поставени под специален режим на опазване по Закона за лечебните растения.

При проверката на място бяха иззети, по данни на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, над 150 грудки с различни по големина размери от няколко предполагаеми вида орхидеи, чиято точна видова принадлежност ще се уточнява в процеса на досъдебното производство.

Двурогата пчелица, обикновената пърчовка и редкоцветния салеп са включени в Приложение 3 на ЗБР. Забранено е тяхното събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени находища. Забранено е също притежаването, отглеждането, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри. Тези забрани са валидни за всички жизнени стадии от развитието на растенията.

Всички видове салеп са включени в Заповед № РД-203 от 02.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 10 от Закона за лечебните растения, в частта забранени за събиране от естествените находища на територията на цялата страна.

В България семейството на Орхидеите е представено от многогодишни тревисти растения с около 60 вида. Голям брой от видовете са включени в Червената книга на България. Находищата им са включени в границите на защитени територии, както и на зони от мрежата „Натура 2000“. Всички видове от семейството са включени в приложенията към Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Отделни видове са включени и в други международни и европейски природозащитни документи.