Община Общински съвет

Близо 16 млн. лв. местни налози са платили великотърновци за първото полугодие

Към 30.06.2021 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 653 267 лв., а просрочените вземания – в размер на  351 759 лева. Това се посочва в отчета за полугодието, който ще бъде предоставен на общинските съветници на сесията на местния парламент следващата седмица.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“  за периода от 01.01.2021  година до 30.06.2021  година, са събрани местни данъци и такси в размер на 15 656 478  лв. от общо планираните за 2021 година 20 144 264 лв. Най-много са  постъпилите средства от такса битови отпадъци –  5 455 662 лв. или  85 %  изпълнение спрямо плана,  данъка върху недвижимите имоти –  4 672  328  лв.  или  87 %изпълнение и данъка върху превозните средства – 2 933 327 лв. или 75 % изпълнение.

В резултат на извършени проверки и ревизии, своевременно обработване на получените данни от Агенция по вписванията, издаването на актове за прекъсване на давностния срок, служебно образуване на партиди от починали лица към наследниците е налице значително увеличение на приходите в Дирекция Местни данъци и такси  при Община Велико Търново. Въпреки обявеното извънредно положение и удължения срок с отстъпка при събирането на местни данъци и такси е налице висока събираемост на приходите, като за първото полугодие на 2021  г.  са събрани с  1 565 198  лв.  повече в сравнение със същия период за 2019  г.  и е 2 629 540 лв. спрямо 30.06.2020 г. Изпълнението на данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин е   1 965 854 лева. Това представлява близо 58 % изпълнение спрямо началния план за 2021 година. Реализираните приходи от този вид данък през 2021 година са почти 40 % повече от предходната  година,  което  подчертава  запазване  на  висока  инвестиционна  активност  на гражданите и бизнеса. Изпълнението на патентния данък е 87 357 лв., в това число данък за таксиметров превоз на  пътници  –   29  083  лв.,  където  се  запазва  тенденцията  на  намаление  на  приходите.

Незначително намаление се наблюдава в събираемостта на приходите от  Туристически данък – отчетът към 30.06.2020 г. е 56 654 лв., което е с 1 939 лева или е 3 % по-малко спрямо полугодието  на 2020 г.,  но далеч по-малко  спрямо  събраните  88 276 лева приходи от този данък през 2019 г. Събраните недобори за периода са в размер на 2 594 854 лева.

Към 30.06.2021  година община Велико Търново е реализирала приходи и доходи от собственост в размер на 2 367  022  лева.  В  сравнение  със  същия  период  на  2020  година  се  отчита  значително увеличение от 753 170 лева. Това се дължи основно на намалението в приходите от посещения на културни обекти и от наеми на общинско имущество през 2020 г., което към полугодието на 2021 г. до известна степен е преодоляно, се казва в отчета на администрацията.