Община Общински съвет

Близо 130 млн. лв. е проектобюджетът на община Велико Търново за 2022 г.

129 511 121 лева е размерът на проекта на бюджета на Община Велико Търново за 2022 година по приходната и разходната част. Делегираните от държавата дейности са 77 020 881 лева, като от тях текущите разходи в размер на 75 032  518  лева, а капиталовите – 1 988 363 лева.

Общината предвижда местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 52 490 240 лв. Предвиден е и резерв от 639 749 лева за неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в населените места.

Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2022 година е в размер 50 856 384 лева. От тях 2 978 900 лева са целева държавна субсидия; 865 440 лева са от приватизация; 6 375 983 лева са собствени бюджетни средства на Общината; 1 741 796 лева са преходен остатък по бюджета; 25 187 838 лева са  средства от ЕС и от други международни програми и проекти; 7 509 932 лева са преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други; а 6 196 495 лева – от други извънбюджетни средства.

Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2022 г., е 17 117 850 лева, анализира администрацията.

И през настоящата година Общината утвърждава трансфер за МДТ  „Константин Кисимов“ в размер на  86  400 лева.  Програма „Инициативи  на местните  общности”  за 2022 г. ще разполага със средства в размер на 500 000 лева за финансиране на малки проекти.

554 700 лева ще са средствата за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества. Разпределението на средствата за спортните организации ще се извърши съобразно методика, приета с решение  на  Великотърновския общински съвет.  Сума в общ размер на 60 000 лева са предвидени за Общински  фонд „Заедно, който ще подпомага млади специалисти да остават и да работят за града и региона.

Проектобюджетът на община Велико Търново ще бъде разгледан на заседанието на местния парламент на 31 март.