Община

Близо 13 милиона лева приходи от местни данъци и такси, отчита Община Велико Търново за полугодието

12 995 313 лв. от общо планираните за 2020 година 21 848 500 лв. са събрани в периода 1 януари – 30 юни. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 4 687 515 лв. или 72 % изпълнение спрямо плана. От данъка върху недвижимите имоти приходите са 3 885 156 лв. или 68 % изпълнение, а от данъка върху превозните средства – 2 604 675 лв.  /57 % изпълнение/, сочи отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за полугодието.

Въпреки обявеното извънредно положение и удължения срок с отстъпка при събирането на местни данъци и такси е налице висока събираемост на приходите, като за първото полугодие на 2020 г. те са  с 1 048 134 лв. по-малко в сравнение със същия период на 2019 г. Събираемостта на имуществените данъци е с 8,6% или с 754 424 лв. по-малко през 2020 г. в сравнение с 2019 г. при положение, че няма промяна в ставките и данъчната основа при изчисляване на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. Изпълнението на данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин е 1 407 605 лева. Това представлява близо 40% изпълнение спрямо началния план за 2020 година. Реализираните приходи от този вид данък през 2020 година е почти на 100% от нивото за предходната година, което подчертава запазване на висока инвестиционна активност на гражданите и бизнеса.

Изпълнението на патентния данък е 96 548 лв., в това число данък за таксиметров превоз на пътници – 31 625 лв. По-съществено намаление се наблюдава в събираемостта на приходите от Туристически данък – отчетът към 30 юни е 58 593 лв., което е с 29 683 лева или с 33,6% по-малко спрямо полугодието на 2019 г.

Нормативна промяна през 2020 г. е, че няма отстъпка при заплащане на пълния размер на таксата за битови отпадъци.

Според анализа на касовото изпълнение на бюджета данъкоплатците са извършили плащания както за данък върху недвижимите имоти, така и за такса битови отпадъци, въпреки премахнатата отстъпка.

Събраните недобори за периода са в размер 1 531 249 лева.