Култура Образование

Библиотеката получи от началника на НВУ „Васил Левски“ дарение на престижно научно списание

Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – гр. Велико Търново получи като дарение от бригаден генерал Иван Маламов – началник на Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново научното списание „Сигурност и отбрана“ – интердисциплинарно, рецензирано академично издание с научен и научно-образователен характер. До момента са издадени три броя – два през 2022 г. и настоящия първи за тази година. Списанието се издава както печатно, така и онлайн на https://institute.nvu.bg.

Целта на списанието е не само да се отговори на новите тенденции за качество на научните изследвания, но и в условията на етична научна среда и динамична конкуренция, да се предостави възможност за коректен научен диалог при повишена информираност и колегиалност в сферата на сигурността и отбраната.

Научно списание „Сигурност и отбрана“ е първото научно издание на Националния военен университет „Васил Левски“, което излиза от 2022 г. Неговото предназначение е да съдейства за разпространението на научно знание и резултати от интердисциплинарни теоретико-методологични и научно-приложни изследвания на съвременните аспекти на военното дело, науката и технологиите в областта на сигурността и отбраната и свързаните с тях проблеми. Списанието е насочено към широк кръг читатели – изследователи, специалисти от практиката, курсанти, слушатели, студенти, докторанти и всички, които се интересуват от представените в него научно-изследователски проблеми.

Научното списание „Сигурност и отбрана“ създава дискусионна среда за обмен на научни идеи и резултати от научни изследвания с важност, значимост и полезност в областта на сигурността и отбраната, както и сродните с тях научни търсения. В две книжки годишно се публикуват резултати от научните изследвания на представители на академичните среди, статии по различни значими и актуални проблеми с теоретична, аналитична или емпирична насоченост по тематики свързани с политиката за сигурност, с важни икономически, военни, социални и други проблеми, имащи отношение към сигурността и отбраната.

Списанието е отворено за външни за университета автори (български и чуждестранни), чиито материали съответстват на тематичната насоченост и възприетите изисквания за публикуване. С оглед осигуряването на достъп на по-широк кръг от автори и читатели сред международната научна общност политиката на списанието допуска публикуваните материали да бъдат на български или английски език.

Във връзка с това Редакционната колегия на списанието следва ясна политика на придържане към установени етични принципи и норми, отнасящи се до свързаните с издаването на научното списание „Сигурност и отбрана“ страни: автори, рецензенти, главен редактор и редакционна колегия, издател. Към списанието има Борд от независими рецензенти. Всички постъпили материали след преминаване през проверка за плагиатство чрез специализирания софтуерен продукт StrikePlagiarism, предоставен от МОН на всички висши училища в страната, се насочват към двойно анонимно рецензиране. Рецензентите се избират на случаен принцип съобразно тематичната насоченост на депозираното изследване от главния редактор на списанието.

Материали за публикуване се приемат на следният e-mail: sdjournal@nvu.bg

Списанието е на свободен достъп, което намалява бариерите, които ограничават достъпа до знания и увеличава максимално възможността публикациите да бъдат четени и авторите да получават признание за техния принос в избраната от тях област и извън нея. Не се изискват такси от авторите за публикуване. Научно списание „Сигурност и отбрана“ е вписано под ID № 4715 в Националният референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.