Община Общински съвет

Без гражданско присъствие премина общественото обсъждане на Бюджет 2019

Без гражданско присъствие премина общественото обсъждане на Бюджет 2019 на Община Велико Търново. Пред представители на администрацията, общинските съветници от ГЕРБ, Стоян Витанов от „БСП, АБВ, Движение 21” и Елена Чамуркова от Демократична България зам.-кметът Снежана Данева-Иванова изнесе финансовите параметри.

„Бюджетът на Община Велико Търново за 2019 година е приет с Решение № 1334 от 31.01.2019 г. по приходната и разходната част в размер на 91 691 331 лева, в това число приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 50 250 233 лв. т.ч.: текущи разходи в размер на 47 281 966 лева, капиталови разходи – 2 968 267 лева. Местните приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности са в размер на 41 441 098 лв., в т.ч.: текущи разходи – 28 431 852 лева и капиталови разходи – 13 009 246 лева”, каза Данева.

Инвестиционната програма за 2019 година e в размер на 28 206 892 лева  с източници на финансиране  от републиканския бюджет, фонд Приватизация,  от Сметки за средства от ЕС, Други международни програми и проекти , от Други извънбюджетни средства. 172 460 лева са от Преходен остатък по Бюджета,  10 825 559 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от централния бюджет и  3 056 401 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново.

Зам.-кметът на Общината отбеляза, че се запазват  размерите на събираемост на основните данъчни приходи – данък сграда, такса битови отпадъци, от придобиване на имущество, патентният данък, в т. ч. за таксиметров превоз. „Успяваме да сме в десятката на общините, които формират собствени приходи“, подчерта  директорът на Дирекция „Финанси“ Мариян Маринов.

Над 40 пъти е променян Бюджетът през периода. С допълнителни средства са възстановени пътят Леденик – Шемшево, ул. „Климент Охридски” при манастирски комплекс „Великата Лавра”, започнало е възстановяването на каменния мост над р. Белица в Дебелец, възстановен е църковният храм „Св. архангел Михаил” в кв. Чолаковци, пътят Павликени – Дъскот – Паскалевец и други обекти.

Значителни трансфери са получени от МТСП за услугата „личен асистент” и „лична помощ”, както и от МРРБ за ремонт на улична и ВиК мрежа.

В резултат на промените към 31 декември 2019 г. Бюджетът е достигнал размер от  93  447 947 лв. Началните салда по сметките на средствата от ЕС са в размер на 3 383 513 лв.

Към 31 декември се отчита преходен остатък от 14 млн. лв.

През 2019-а  Общината е управлявала 18 проекта на стойност 48 841 933 лева.  От тях безвъзмездните средства са 45 876 255 лв., а собственият ресурс  2 975 678 лева.