Образование

Амалипе ще си партнира с ВТУ и 17 училища по проект за близо 450 000 лв.

Центърът за етническа толерантност „Амалипе“ във Велико Търново е класиран на първо място по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 с проект „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Финансирането, което Центърът получава за реализирането на проекта, е 447 810 лв.

Проектът ще се изпълнява в партньорство с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 17 училища с преобладаващ брой на ученици, чийто майчин език не е българския в период на 34 месеца. Насочен е към 510 педагогически специалисти и 20 образователни медиатори от основни, обединени, средни и професионални гимназии, в различни области на страната.

Основната цел е повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда за прилагане на интеркултурно образование с цел превенция на отпадането, формиране на толерантност сред всички ученици, както и запазване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.

Дейностите включват: Разработване и актуализиране на стратегически документи; идентифициране на нуждите от повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и образователни медиатори в 17 партниращи училища;

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и уменията на образователните медиатори за работа в мултикултурна среда с акцент върху активизирането на учениците, ангажирането и овластяването на родителите от етническите малцинства и прилагането на интеркултурно образование;

Създаване на подкрепяща обществена среда за процесите на образователна интеграция както и на подходящ социално-психологически климат в училището и обществото.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти е партньор в изпълнението чрез: провеждане на подготвителни курсове за придобиване на V и IV ПКС за работа в мултикултурна среда и придобиване на всички останали ПКС за педагози, включени в проекта.