Образование

Амалипе : Директори, учители и родители с разнопосочно мнение относно рестрикциите за неизвинени отсъствия

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” инициира онлайн анкета сред директори, учители и активни родители относно направените предложения при 5 неизвинени отсъстия на ученик да се спират детските надбавки за една година, пкакто и помощите за първолак да се изплащат на два транша.

В рамките на една седмица анкетата бе попълнена от 468 души, от които 303 директори и учители, както и от 165 родители. Педагозите бяха почти равномерно разпределени между две групи: 153 директори / помощник-директори от мрежата училища „Всеки ученик ще бъде отличник” (работещи предимно с ромски ученици в партньорство с „Амалипе” за намаляване на отпадането от училище) и 150 учители и директори от други училища. Огромната част от включилите се родители са координатори или участници в Родителски клубове или Обществени съвети към училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”, както и образователни медиатори.

Според резултатите от анкетата, педагозите и родителите оценяват по подобен начин, доколко настоящата мярка за едномесечно спиране на детските надбавки има ефект. В същото време подкрепата за предложените от депутатите допълнителни рестрикции е твърде различна, особено спрямо едногодишното спиране на детските надбавки.

 

Понастоящем при 5 неизвинени отсъствия за един месец се прилага спиране на детските надбавки за един месец. При 3 последователни месеца, надбавките се спират за една година. Мярката, поне в частта й за едномесечно спиране, се прилага масово и постепенно доведе до минимализиране на порочната практика да не се пишат отсъствия.

Оценката доколко съществуващата мярка води до реално повишаване на посещаемостта е по-скоро положителна. Близо 40 % от педагозите, както и от родителите, твърдят че тя по-скоро води до намаляване на неизвинените отсъствия, а други 15 % от учителите и 18 % от родителите са напълно убедени в това. На обратното мнение са една четвърт от респондентите, които смятат, че мярката по-скоро няма ефект, както и други 15 % от учителите и 9 % от родителите, които са напълно убедени в липсата на ефект.

 

Предложението при 5 неизвинени отсъствия да бъдат спирани месечните детски надбавки за срок от 12 месеца среща противоречиво отношение сред педагозите. Приблизително равни групи подкрепят / отхвърлят идеята – малко над една четвърт категорично подкрепят, а други 25 % са напълно несъгласни с предложението. Близо половината директори и учители са на мнение, че санкцията трябва да се увеличи, но 12 месеца са твърде много.

При проведени последващи индивидуални интервюта с част от отговорилите, подкрепящите предложението и несъгласните с него споделяха аргументи, които са описани в пълния текст от публикацията.

Втората предлагана промяна, свързана с изплащането на еднократната помощ за първокласник, среща значителна подкрепа сред педагозите: почти 70 % подкрепа и под 20 % несъгласие.

Следва отново да подчертаем, че голямата част от включилите се в проучването родители са координатори или участници в Родителски клубове или Обществени съвети към училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”, както и образователни медиатори. Т.е. те могат да бъдат да бъдат определени като „активни родители” и вероятно не са застрашени от санкциите.

Голямата част от активните родители не подкрепят предложението при 5 неизвинени отсъствия да бъдат спирани месечните детски надбавки за срок от 1 година. Делът на несъгласните е четири пъти по-висок от този на подкрепящите промяната – над 63 % несъгласие срещу по-малко от 16 % подкрепа и 19 % родители,  споделящи мнение, че санкцията трябва да се увеличи, но 12 месеца са твърде много.

Едва 17 % от родителите предлагат да не се обвързват семейните помощи с неизвинените отсъствия. Според половината, най-адекватното наказание при 5 неизвинени отсъствия е да бъдат спирани месечните детски надбавки за срок от един месец. Други 10 % смятат, че наказанието следва да е от 2 или 3 месеца. Едва 8 % настояват за 12 месеца.

Активните родители не подкрепят и втората предлагана промяна, изплащането на еднократната помощ за първокласник на 2 транша. Все пак, тя среща значително по-малка съпротива сред  родителите: над 37 % подкрепа и 54 % несъгласие.

Мария Христова