Община Социални дейности

Над 150 деца от Дебелец и села в общината преминаха подготовка в Центъра за превенция и спорт в Балван

През летните месеци над 150 деца от Центровете за работа с деца и младежи от Дебелец селата Шемшево, Къпиново, Присово, Церова кория, Пчелище, Малки чифлик, Плаково, Русаля, Балван, Ново село, Арбанаси, Никюп, Ресен преминаха  практически и теоретични занимания в Център за превенция и спорт в Балван. Уредниците на Центровете за работа с деца и младежи придружиха децата в организираните занимания, проведени от водещи специалисти от различни сфери, а транспорта до Център за превенция и спорт в Балван бе осигурен със средства от Община Велико Търново. Участието на деца от различни възрасти в дейности по превенция е част от инициативата „Детска академия за превенция и спорт“, провеждана съвместно от Община Велико Търново, ОД на МВР – Велико Търново, РДПБЗН – Велико Търново, Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, Сдружение на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“, Съюз на пивоварите в България.

Центровете за работа с деца и младежи се включиха активно и в кампания за пътна безопасност „Пази детето на пътя“, която се реализира за пета поредна година в Община Велико Търново съвместно с Районно управление на МВР – Велико Търново и се провежда през месеците юни, юли и август.  Целта на кампанията е чрез информационни листовки децата да призоват шофьорите на моторни превозни средства да бъдат отговорни на пътя. Съвместно с Детска педагогическа стая при Районно управление на МВР –Велико Търново са проведени беседи в 7 населени места по актуални теми за „Агресията сред децата – вербално и физическо насилие“, „Какви са правата и задълженията на децата“, „Вечерен час“ и др.

С цел превенция на рисковете от употребата на психоактивни вещества са организирани и срещи на децата с екипа на Превантивен информационен център –Велико Търново в 5 населени места (Шемшево, Ново село, Балван, Беляковец, Ресен). Организирани са и информационни беседи по темата за трафик на хора и безопасен интернет за децата от четири ЦРДМ (Ресен, Пчелище, Арбанаси, Малки чифлик), проведени от секретаря  на Местната комисия за борба с трафик на хора – Велико Търново.

Във връзка с отбелязване на Международния ден на младежта, за втора поредна година през месец август бе реализирана инициативата „Кмет за един ден“ в Центровете за работа с деца и младежи в общината.  Идеята на инициативата е да бъдат насърчавани младежите да споделят своите виждания, да предлагат решения и активно да участват в живота на населеното място. През настоящата година в шест от Центровете за работа с деца и младежи – Беляковец, Малки чифлик, Церова кория, Ялово, Присово деца и младежи имаха възможност да се запознаят с дейността на местното самоуправление, да разговарят с кмета/кметски наместник на населеното място и дори да заемат неговата позиция за един ден.

Детска академия за спорт и превенция е инициатива, реализирана активно през летните месеци в Центровете за работа с деца и младежи в Община Велико Търново за 13-та година, като всяка следваща се надграждат знанията на децата по актуални теми, свързани с тяхната безопасност, здравословен начин на живот и опазване на околната среда. През месец септември децата, заедно с Уредниците на Центровете за работа с деца и младежи, организират празник в населените места, с който поставят символичен завършек на летните игри с акцент спазване на правилата за пътна безопасност и придобитите знания за превенция.

Програмата с дейности и инициативи, организирани от функциониращите Центрове за работа с деца и младежи е достъпна на официалната електронна страница на Община Велико Търново.

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/socialni-dejnosti-/aktualno/centrove-socialni-deinosti/programa-za-dejnostta-na-centrovete-za-rabota-s-deca-i-mladezhi-lyatna-akademia/

Дейността на Центровете за работа с деца и младежи е насочена към ангажиране на свободното време на децата с дейности, които отговарят на интересите им и способстват за развитие на техните умения; повишаване информираността на младите хора за действащите държавни и общински нормативни документи; осъществяване на превантивна дейност по отношение борбата с наркотици, трафик на хора, противообществени прояви, полово предавани  болести- HIV/ СПИН и безопасно използване на Интернет; повишаване на информираността по отношение на правилата за безопасност на движението, начини и техники оцеляване в природата, оказване на първа помощ, реакция при пожари и други бедствия; създаване на атмосфера на екипност, приятелство и стимулиране на взаимопомощта сред членовете на младежките клубове; запознаване с историята, традициите и обичаите на родното място – включване на подрастващите в отбелязване на всички общоселски, национални и християнски празници, като така се възпитават у тях основни християнски и национални ценности и любов към родината, традициите и българския дух, осъществява се приемственост между поколенията и по отношение на културно-историческото наследство на страната и на родния край; организиране на спортни мероприятия и обсъждане на теми, свързани със здравословния начин на живот; повишаване общата култура на подрастващите и формирането на навика да бъдат инициативни и организирани, чрез включването им в различни кампании и мероприятия със социална насоченост – благотворителност, опознаване на околната среда и стимулиране на активно  участие на децата и младежите в дейности по нейното опазване.