Денят Съд

Административен съд – Велико Търново е потвърдил конфликт на интереси за кмета на Стражица Румен Павлов

Административен съд – Велико Търново е потвърдил конфликт на интереси за Румен Павлов, кмет на Община Стражица. Производството в Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество срещу него е започнало след сигнал на орган на съдебната власт. Установено е, че той, в качеството си на кмет и лице, заемащо висша публична длъжност, е подписал 11 броя заповеди и издадените въз основа на тях 69 броя разрешителни за почистване на храстовидна и дървесна растителност на поземлени имоти в полза на свързано с него лице – негов брат. Той е подписал и договор в полза на същото свързано с него лице. Съдът е потвърдил наложените му глоби в размер на 55 000 лв.

Решението на Административен съд – Велико Търново подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Конфликт на интереси за над 200 000 лева е установила Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество по четири случая в страната, които са потвърдени от компетентните съдилища, съобщиха от антикорупционната комисия.