Икономика

Агенцията по заетостта проучва нагласите на търсещите работа за включване в обучения

Агенцията по заетостта стартира проучване на нагласите на работната сила за придобиване на професионални и ключови знания и умения чрез организираните от институцията обучения за възрастни (над 16 години). Чрез on-line формуляр Агенцията пита хората в трудоспособна възраст за какво, кога и къде биха желали да се обучават, за да увеличат шансовете си на пазара на труда. Крайната цел на проучването е да се намери пресечната точка на търсените от работодателите професионални и ключови компетентности на кадрите и нагласите на работната сила да придобие и развие такива.

Чрез бюрата по труда в страната Агенцията по заетостта организира обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности от безработни лица на възраст над 16 години, както и на заети лица, отговарящи на определени условия. Обученията могат да бъдат заявени от работодател, който впоследствие ще наеме на работа обучените лица, както и такива, които биха могли да подпомогнат успешното намиране на подходяща работа от безработни или неактивни лица. Реализира се и дуална форма на обучение, при която се съчетават паралелно работа и обучение за професионална квалификация по упражняваната на работното място професия.