Община

Авансово плащане по социален проект одобри здравната комисия към местния парламент

  Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 стартира в началото на юни. Неговите дейности реализира Община Велико Търново.

В изпълнение на проекта ще бъде обособен „Център за почасово предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в общността или в домашна среда” за 157 потребители. Услугите ще са напълно безплатни, а максималното време за получаването им е два часа дневно. Центърът е на ул. „Филип Тотю”  18 във Велико Търново – приземният етаж на стадион „Ивайло”. Услугите ще са насочени предимно към потребители от малките населени места в общината. За потребностите от тях е направено предварително проучване с активното участие на кметовете и кметските наместници. От грижите могат да се възползват възрастни  над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и лица с увреждания и семействата им. Услугите ще са ориентирани в две направления. Първото е за здравни грижи от назначени специалисти, а домашни санитари ще оказват социална помощ.

Предоставянето на услугите реално ще започне от 1 ноември. Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца. В първите пет  ще се извършват подготвителни дейности, сред които подбор, назначаване и обучение на персонала, закупуване на превозно средство и др. Постоянната комисия по здравни и социални дейности към местния парламент одобри на заседанието си искане за авансово плащане в размер на 80 хиляди лева за покриване на текущи разходи по проекта. То е 20 процента от общата му стойност. Предложението ще бъде разгледано и на предстоящата сесия на Великотърновския общински съвет.