Икономика

989 лева е средната месечна работна заплата в областта през второто тримесечие

989 лева е била средната работна месечна заплата в областта през второто тримесечие на 2019-а,  с 42 лева по-висока спрямо предходното тримесечие, но  с 271 лв. по-ниска от средната за страната -1260 лева, сочат данни на отдел „Статистически изследвания”. В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 14-о място.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. спрямо предходното първо тримесечие – с 12.1%, е регистрирано в икономическа  дейност „Селско, горско и рибно стопанство”, а най-голямо намаление се наблюдава в дейност „Професионални дейности и научни изследвания” – с 15.2%.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Велико Търново нараства с 11.8% спрямо второто тримесечие на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – с 51.6% и „Професионални дейности и научни изследвания” – с 33.7%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности:

  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 419 лева и
  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 265 лева.

И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство” – 645 лева
  • „Култура, спорт и развлечения” – 755 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 11.7%, а в частния сектор – с 11.9%.

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. намаляват с 0.9% спрямо края на март 2019 г., и са 67.6 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 4.6% и „Преработваща промишленост” – с  2.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Строителство” – със  7.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.9 и 14.8%.

В края на юни 2019 г. в сравнение с края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.4 хил., или с 2.0%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- съответно с 0.7 и 0.6 хиляди, а най-голямо увеличение в дейност „Строителство” – с 0.3 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с  13.3%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Професионални дейности и научни изследвания” – с  11.6%.

В края на второто тримесечие на 2019 г. в частния сектор са работили 68.4% от всички наети в област Велико Търново.