Икономика

89 328 са жилищните сгради в област Велико Търново

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Велико Търново се състои от 89 328 жилищни сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2016 година. Жилищата в тях са 145 542, като 58.7% се намират в градовете, а 41.3% – в селата. Преобладаващата част от жилищата в областта (96.0%) са собственост на физически лица.

През същия период панелните сгради в областта са 591 със 17 336 жилища в тях, стоманобетонните сгради – 3331 с 16 774 жилища, тухлените сгради – 70 411 с 96 289 жилища, а 15 143 жилища се намират в 14 995 сгради с друга конструкция. В градовете 20.2% от жилищата се намират в панелни сгради, 18.1% в стоманобетонни, 57.8% – в тухлени и 3.9% – в други. Същевременно в селата 78.1% от жилищата са в тухлени сгради, 19.6% в други и само 2.3% в панелни или стоманобетонни сгради.

По-голяма част от жилищата са с две и три стаи – 60.1% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи – 34.0%, а едностайните са 5.9%.

Осигуреността с жилища на 1000 души от населението в градовете нараства с 0.9% спрямо преходната година, а в селата с 2.4%.

Най-много жилища на 1000 души от населението са регистрирани в общините Сухиндол – 1004 и Елена – 862, а най-малко – в община Горна Оряховица – 538. Най-висок среден брой лица на едно жилище е отчетен в община Горна Оряховица – 1.9, a най-нисък в община Сухиндол -1.0.

Към 31.12.2017 г. полезната площ на жилищата в областта е 10 919 хил. кв. м, или с 0.1% повече в сравнение с 2016 година. Най-голяма полезна площ на човек от населението e регистрирана в общините Елена и Сухиндол –  по 67.4 кв. м, а най-малка  в община Свищов – 40.2 кв. Метра, съобщиха от отдел „Статистически изследвания” във Велико Търново.