Съд

80 разрешения за СРС-та е дал Окръжен съд – Велико Търново за 2018 г.

84 искания за прилагане на специални разузнавателни средства е разгледал през 2018 г. Окръжен съд – Велико Търново, посочва в годишния си отчет административният ръководител Теодорина Димитрова. По 80 от исканията са дадени разрешения, а по 4 от тях е постановен отказ. При сравнителния анализ за период от три години се констатира увеличен брой на исканията за разрешение на СРС-та през последните две години в сравнение с 2016г. През 2018г. са дадени със 7 бр. разрешения в повече от 2017г., но значително са намалели отказите, като през 2018г. са само 4 бр. в сравнение със 2017 г. когато са били 15 броя откази.

През 2018г. са разгледани с 4 броя по-малко искания за специални разузнавателни средства, но следва да се отбележи, че част от тях са за продължение на вече дадени разрешения.

През отчетната 2018 година в Окръжен съд – Велико Търново е имало за разглеждане общо 2132 дела, от които 336 висящи в началото на отчетния период и 1796 дела постъпили през годината.

 

Мария Христова