Здравеопазване

8 248 души в областта пият замърсена с нитрати вода

Жители на 13 селища в област Велико Търново системно са пили вода с повишено съдържание на нитрати. Това показва обобщената информация за резултатите от мониторинга, извършен от РЗИ – Велико Търново през 2017 година.

Системни и трайни отклонения по показател нитрати (над 50 мг/л) са установени в питейната вода на 13 селища от областта, водоснабдявани от 13 малки зони на водоснабдяване, преобладаващата част от които (11 броя) са категория 1 – в тях се добива и разпределя вода с актуален обем от 10 до 100 м3/24 часа. Това са селищата Полски Сеновец, Иванча, Стефан  Стамболово, Алеково, Лозен, Виноград, Каранци, Деляновци, Червена, Страхилово и Камен. Две селища са категория 2 – в тях се добива и разпределя вода с актуален обем от 100 до 400 м3/24 часа – Ореш и Козловец.

Замърсена с нитрати вода пият 3,37% (8 248 души) от жителите на областта. Спрямо предходните 2016 г. и 2015 г. относителният дял на населението от областта, консумиращо замърсена с нитрати вода се запазва почти същия – съответно 3,75% и 3,3%, а спрямо периода 2012 г. – 2014 г. – намалява (2012 г. – 3,94%, 2013 г. – 4% и 2014 г. – 4%).
Застрашени от замърсяване с нитрати (между 35 и 50 мг/л) са питейните води в 24 селища, с население 12 923 души (5,27 % от населението на областта), които се снабдяват с питейна вода от 19 малки зони на водоснабдяване; 14 броя от зоните са категория 1 – в тях се добива и разпределя вода с актуален обем от 10 до 100 м3/24 часа за 15 населени места – Никюп, Стрелец, Горски Долен Тръмбеш , Горна Липница, Патреш, Бутово, Долна Липница, Обединение, Орловец, Вързулица, Николаево, Асеново, Александрово, Горна Студена и Совата. Пет селища са категория 2 – в тях се добива и разпределя вода с актуален обем от 100 до 400 м3/24 часа за 9 населени места – Сломер, Батак, Недан, Сухиндол, Горски  Сеновец, Горски Горен Тръмбеш, Царски извор, Сушица и Овча могила.

През 2018 г. РЗИ – Велико Търново ще извършва системно наблюдение на съдържанието на нитрати в питейната вода на 24 населени места от областта, получаващи питейна вода със съдържание на нитрати над 35 мг/л.

Повишеното съдържание на нитрати в питейните води може да причини различна по степен кислородна недостатъчност, като най-тежката проява е кърмаческата водно-нитратна метхемоглобинемия.
С цел опазването здравето на рисковия контингент кметовете бяха задължени да информират населението, че на децата до 1-годишна възраст, бременните жени и хората, претърпели тежки оперативни интервенции на стомашно-чревния тракт, се препоръчва да използват за пиене бутилирана вода.
Наднорменото съдържание на нитрати в питейната вода най-често е резултат от прекомерното и неправилно торене на почвата с органични и минерални торове във водосборната област на плитки подземни водоизточници, използвани за питейно водоснабдяване. Други източници на нитратно замърсяване на подземните питейни води са отпадните води от животновъдни стопанства, неорганизирани сметища, населени места без изградена канализация.