Икономика

79 проверки извърши РИОСВ през март, събрани са близо 7 700 лв. от санкции

През март 2022 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 79 проверки на 77 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 52 са планови проверки и 27 извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 23 предписания. Извършени са 10 проверки по сигнали и жалби.

През периода са съставени два акта за установени нарушения и са издадени 3 наказателни постановления на обща стойност 900 лв., както и две споразумения за 490 лв.

Наложена е една еднократна санкция на юридическо лице, в размер на 1644,69 лв., затова, че същото зауства отпадъчни води при неспазване на индивидуалните емисионни ограничения.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 7688,49 лв. От получените суми 6150,80 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (3894,25 лв.) и Община Велико Търново (1600 лв.).

По сигнали на граждани за бедстващи животински видове, експерти на РИОСВ са изпратили 4 птици в Спасителния център за диви животни в Стара Загора за лечение и последващи грижи – обикновен мишелов, малък ястреб, горска ушата сова и белоопашат мишелов.