Икономика

79 проверки извършиха експерти на РИОСВ – Велико Търново през месец май

    79 проверки на 67 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област извършиха през май експертите на РИОСВ – Велико Търново. От тях 46 са планирани проверки и 33 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 8 предписания. През периода са съставени 5 акта за установени административни нарушения. Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 600 лв. Сключени са две споразумения между наказващия орган и нарушителя, на стойност 2800 лв. Не са налагани санкции.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5053 лв. От получените суми 4 043 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов и Община Велико Търново – по 1 600 лв.

През изминалия месец  са почистени нерегламентирани сметища в землищата на Горна Липница, Петко Каравелово, Полски Тръмбеш, Кесарево, Стражица, Водолей, Черновръх, Плачковци и Трявна.

На 27.05.2024 г. в РИОСВ – Велико Търново е постъпил сигнал за миризма на дървесина и лепило, както и за целодневно обгазяване на Велико Търново от завода на „Кроношпан България“ ЕООД, особено през почивните дни и извън работното време на проверяващите. Изискана е справка от системата за непрекъснати измервания на „Кроношпан България“ ЕООД за периода 25-27.05.2024 г. Съгласно получената в РИОСВ – Велико Търново информация от оператора, пречиствателните съоръжения са работели в нормален експлоатационен режим. Извършеният анализ на данните от СНИ показва, че не са регистрирани превишения на нормите за допустими емисии, регламентирани в издаденото на дружеството комплексно разрешително. Направената справка за нивата на замърсители формалдехид и прах (ФПЧ10), които се измерват от Автоматична измервателна станция „Кроношпан“ в кв. ,,Чолаковци“ във Велико Търново показва, че за посочения период не са отчетени превишения на нормите за качество на атмосферния въздух съгласно изискванията на националното законодателство.

За установена специфична миризма на дървесина в района на ДГ ,,Ален Мак“ и южната страна на парк ,,Бузлуджа“ на ул. ,,Иларион Драгостинов“ до магазин за китайски стоки и на мястото, където се пресичат ул. ,,Филип Симодов“, ул. ,,Иларион Драгостинов“ и ул. ,,Георги Измирлиев“ във Велико Търново на 15 и 16 април т.г, през месец май са съставени два акта на „Кроношпан България“ ЕООД. В издаденото на дружеството комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г. е поставено Условие 9.4.1., съгласно което ,,Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“. Местата, на които е констатирана специфична миризмата на дървесина са извън границите на производствената площадка на дружеството, което се явява нарушение на поставеното условие в Комплексното разрешително.

Предприети са мерки за премахване на нерегламентирано изхвърлени чували с отпадъци в отбивка вляво, при моста на р. Янтра в землището на гр. Долна Оряховица (в посока на движение гр. Горна Оряховица – гр. Долна Оряховица).

През месец май са постъпили два сигнала за птици в безпомощно състояние – ранен Зелен кълвач на пътя в град Дебелец и паднал от гнездото млад екземпляр от вида Бял щъркел в с. Каменари, общ. Елена. Птиците са транспортирани до Спасителния център за диви животни в  Стара Загора за последващи грижи.