Икономика

65 обекта са проверени от експертите на РИОСВ – Велико Търново през март

Eкспертите на РИОСВ – Велико Търново извършиха през март 68 проверки в 65 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област и издадоха 19 предписания. През периода няма съставени актове за установени административни нарушения. Текуща санкция от 1307,84 лв. е наложена на Кланица и цех за месопреработка в с. Соколово – за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за ползване на воден обект.

Събраните суми по наложени санкции от предишни периоди са 19 035,12 лв. От получените суми 15 228,10 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общината с най-големи приходи от наложени санкции е Горна Оряховица – 10 448, 17 лв., следвана от Свищов – 2510, 46 лв. и Велико Търново –  2248,00 лв.

Предприети са действия по 4 сигнали и жалби, подадени от граждани. След сигнал и проверка за  нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в землището на с. Шемшево, община Велико Търново е установено наличие на около 2 м3 строителни отпадъци. Издадено е предписание на кмета на селото за почистване на терена. Последващата проверка установи, че отпадъците са почистени.

Проверен е сигнал за миризма на изгорели кабели и бакелит от леярския цех в с. Душево, община Севлиево. Проверяващите констатираха, че помещението, в което са разположени пещите за леене на черни метали е без аспирация и отделящите се емисии при отливането се изпускат в атмосферата неорганизирано, през прозорците. Ще бъде съставен акт за нарушение и ще бъдат дадени предписания за привеждане на обекта в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

В РИОСВ е получен сигнал за задимяване в района на ТЕЦ-Габрово. Проверката установи, че на 23 и 24 март 2017 г. работи само котела на биомаса, който изпуска бял дим. Не е констатирано изгаряне на горива, различни от разрешените, а котелът работи в нормален режим. При проверка на технологичните данни не е установено наличие на аварийни ситуации или параметри извън нормалните.