Съд

607 души са получили ефективни присъди през 2017 г. в областта, един е в затвора до живот

През 2017 г.  в област Велико Търново са приключили делата за 1 093 извършени престъпления, сочат данните на Бюро „Статистически изследвания” в старата столица.

369 от делата са завършили с ефективно осъждане, за 457 – с условно осъждан. По 26 дела е издадена оправдателна присъда, 6 са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди за миналата година е 775. Спрямо 2016 г. техният брой намалява с 5.3%.

Броят на обвиняемите лица в област Велико Търново през 2017 г. е 1 040, от които с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 351 лица. Условно осъдени са 424 лица; освободени от наказателна отговорност са 237 лица; оправдани са 22 – ма, а на 6 лица делата са прекратени.

В структурата на престъпленията, завършили с осъждане, най-голям дял имат общоопасните престъпления – 411. Броят на осъдените за тези престъпления е 366 души.

Престъпленията против собствеността са на второ място, а лицата, осъдени за тези престъпления, са 223.

Кражбите на имущество са най-разпространените сред наказаните престъпления против собствеността – 58.4%. С присъда са завършили 118 престъпления от този вид, като осъдените лица са 141.

Престъпленията против личността са на трето място, като за тях са осъдени 47 лица.

През 2017 г. са наказани  44 престъпления против стопанството и са осъдени 43 лица.

28 души в областта са получили присъди заради документни престъпления, 22 – ма за престъпления против реда и общественото спокойствие, деветима за престъпили нормите против брака, семейството и младежта, а един е осъден за престъпление против правата на гражданите.

При осъдените най-големи са броят и делът на лицата на възраст 30 – 39 години – 203 лица. Непълнолетните наброяват 34 души.

През 2017 г. в област Велико Търново лишените от свобода са 607, или 78.3% от общия брой на осъдените лица. От тях най-голям е делът на осъдените на лишаване от свобода до шест месеца – 364 лица. Наказанието пробация е наложено на 100 лица. С глоба са наказани 60 лица, с обществено порицание седмина, а един е осъден на доживотен затвор за извършването на убийство в условията на опасен рецидив.