Денят Образование

508 деца от областта са напуснали училище през тази учебна година, повечето заминали в чужбина

През учебната 2017/2018 година 508 ученици от област Велико Търново са напуснали общообразователните училища, от които 430 в основното образование. Това показват данните на отдел Статистически изследвания в старата столица. От напусналите училище най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – над 51%, следван от дела на напусналите по семейни причини – близо 36%, и на напусналите поради нежелание да учат – 7%. През учебната 2017/2018 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 17 436.

 

Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни училища са 789 и в професионални гимназии – 766 ученици. В трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са се дипломирали 6 575 души.

Към 01.12.2017 г. в област Велико Търново функционират 74 самостоятелни детски градини с директор, като 41 от тях се намират в градовете и 34 – в селата. Броят на децата, настанени в детските градини в областта за учебната 2017/2018 година е 6 639, което е със 793 деца, или с близо 11% по-малко от броя им през учебната 2013/2014 година и с 1.6% по-малко в сравнение с предходната учебна година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 90, като за градовете е значително по-голям (127), отколкото за селата (43). Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 607 души, като детските учители са 564, или 92.9% от педагогическия персонал.

 

Преподавателският персонал (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2017/2018 година са 1 722, или с 4.1% по-малко в сравнение с предходната учебна година. В състава на преподавателския персонал преобладават жените – 84.4% от общия брой на учителите.