Поминък

5.1% е регистрираната безработица през март в Търновско

Равнище на регистрираната безработица от 5.1% отчита през март Дирекция „Бюро по труда” –Велико Търново, при 6,7% за страната. Сравнението на месечна база показва увеличение от 0.8 пункта, а на годишна база нарастването е с 0.9 процентни пункта. За община Велико Търново безработицата е 4,0%, в община Елена- 12,9% , а за община Златарица е 19,4%. Съществено влияние върху динамиката на безработицата оказват мерките за ограничаване разпространението на коронавируса в страната и въведеното на 13 март извънредно положение. Общият брой на безработните за ДБТ Велико Търново към края на месеца е 2427, като спрямо февруари регистрираните са с 375 повече. Увеличение с 532 лица се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г. В Бюрото по труда са се регистрирали нови 757 безработни лица, като 555 от тях – в периода след въвеждане на извънредното положение, 381 от тях са посочили като причина кризата с коронавируса. Сред новорегистрираните безработни през март най-голям дял заемат тези, освободени от сектор търговия (21.4%), следвани от хотелиерство и ресторантьорство (20.0%) и преработваща промишленост (13.8%). Постъпилите на работа безработни през месеца са 376, като 92.8% от тях са устроени в реалната икономика. След въвеждането на извънредното положение работа са започнали 177 души. През месеца други 10 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрото по труда. През март работа на субсидирани работни места са започнали 27 лица от рисковите групи – по програми и мерки за обучение и заетост.