Образование Община

4,5 млн. повече за образование заделя община Велико Търново тази година

През 2020 година общата субсидия за делегирани от държавата дейности за функция „Образование“ е в размер на 32 239 524 лева, което представлява 66% от общата субсидия за Община Велико Търново. Увеличението за функция „Образование“ за 2020 година спрямо 2019 година е в размер на 4 528 493 лева, като има и 1 762 668 лева реализиран преходен остатък.

През 2020 г. се запазват основните характеристики на модела за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, въведен през 2019 г. Средствата във функцията са завишени в съответствие с политиката за увеличение на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, увеличението на възнагражденията на непедагогическия в системата персонал с 10 на сто и свързания с това ръст на осигурителните вноски от работодателя.

Средствата за финансиране на детските градини са завишени средно с 15 %. Средствата за неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение и дуална система на обучение, на специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа са завишени с 16 %. Нормативите за дете/ученик също са завишени средно с 15%. Допълващият стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение е завишен с 19%, а този за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап е завишен с 5 %. За 2020 г. се въвежда нов допълващ стандарт за ученик с разширено изучаване на музика. Допълващите стандарти за материална база и за поддръжка на автобуси запазват нивото си от 2019 г.