Прокуратура

4357 актове са внесли в съдилищата през 2021 г. прокурорите от великоотърновския апелативен район

През 2021 г. прокурорите от района на Апелативна прокуратура – Велико Търново отчитат увеличаване на броя на новообразуваните преписки,  наблюдаваните бързи производства,  внесените в съда прокурорски актове, броя на предадени на съд и на осъдените и санкционирани лица. Ускорена е срочността на разследването, като са отчетени повече дела, приключени в срок до 8 месеца.

10 543 броя са регистрираните престъпления за 2021 година в апелативния район, като средният процент на разкриваемост е 55,2%.

Наблюдаваните  преписки по следствения надзор са 31 944 броя, като 94,2 % от тях са решени.

Броят на наблюдаваните досъдебни наказателни производства е 24 694 броя. Наблюдавани са  2302 бързи производства  , като от тях най-много са в ОП Плевен – 796 броя и в ОП -В. Търново- 586 броя.

През 2021 г. прокурорите от апелативния район са внесли в съдилищата 4357 броя прокурорски актове (ОП Плевен – 1453 броя, ОП Русе – 873 броя, ОП ВТ – 839 броя,  ОП Ловеч – 733 броя и О П Габрово – 459 броя). На съд са предадени 4660 лица. Най-много внесени в съда прокурорски актове са за престъпления по глава XI от НК – общоопасни престъпления (54,17%), следвани от престъпления по глава Vот НК – престъпления против собствеността (16,73 %) и по глава VI от НК – престъпления против стопанството (7,64%).

Постановените съдебните решения по внесените прокурорски актове са 2778 броя и са осъдените и санкционирани  4942  лица.  Оправданите лица с влезли в сила оправдателни присъди и решения са само 1,95 % от осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт.

Прокурорите от Великотърновската апелативна прокуратура отчетоха най-висока среднодневна индивидуална натовареност измежду всички апелативни прокуратури в страната с най-много точки на ден на прокурор-0,86.