Образование

40% от заниманията по интереси на учениците ще са свързани с математика, технологии и природни науки

Поне 40 процента от заниманията по интереси на учениците трябва да са свързани със STEM – математика, природни науки, техника и технологии. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка с промени в Наредбата за приобщаващото образование и други нормативни актове, свързани с извънкласните занимания в държавните и общински училища. За тях в бюджета са предвидени 25 милиона лева за следващата календарна година.

Целта е да се провокира ранния интерес на учениците към тези области на науката и да се задълбочи придобиването на компетентности извън задължителната общообразователна подготовка. В рамките на заниманията по интереси има възможност за повече индивидуална работа с децата и за развитие на техните таланти. Така от ранна възраст и по интересен начин ще се провокира интерес към информационните технологии и инженерните науки. Това е възможност и за ранно кариерно ориентиране в тези професионални направления, в които ще има недостиг на специалисти.
Ще бъдат финансирани и дейности по интереси и областта на спорта, изкуствата и културата, в здравното и екологичното образование.

Сформирането на групи ще става в информационна система, в която ще се регистрират всички доставчици на дейности по интереси, а учениците ще избират в кои да се включат. Дейностите ще се организират най-вече от учители, но възможност аз това ще имат и външни юридически и физически лица, както и общините.

„Ще насърчаваме всички технически професионални направления. Най-сериозен ще е недостигът на места за специалисти с такива компетентност. Очакваме най-голяма загуба на добавена стойност за обществото и икономиката, ако не осигурим такива кадри“, посочи министър Вълчев. По думите му за следващата година за професионалните гимназии ще има повече средства – за защитените специалности и за тези с очакван недостиг на пазара на труда. Защитените специалности са важни за икономиката и дори да не се формират цели паралелки, ще опитваме да правим маломерни, заяви министър Вълчев.

С промени в Наредбата за приобщаващото образование ще се преодолеят и някои трудности, които възникват при воденето на определени документи, свързани с дейностите за обща и допълнителна подкрепа. Друга промяна е свързана с кариерните консултанти в центровете за подкрепа за личностно развитие. Увеличават се часовете за обучение чрез допълнителни модули за деца, които не владеят български език през неучебното време, както и на часовете за допълнително обучение по български език и по други учебни предмети като част от общата подкрепа за личностно развитие в учебни дни и в неучебно време. Предвижда се да има и повече часове за дейности от общата подкрепа, чиято цел е превенцията на насилието и преодоляването на проблемното поведение на учениците извън училище.