Образование Община

37 млади учители са започнали работа във великотърновските общински образователни институции в Търново

Община Велико Търново става все по- престижно и притегателно място за работа на педагогически специалисти от общината, региона и от цялата страна.

В момента в общината работят 858 педагогически специалисти – в общинските детски градини и училища. От тях 69 % са носители на професионално-квалификационна степен – от пета до най високата първа . Докторска степен притежават  19 учители  , над 90 % са магистри.

В община Велико Търново няма незаети учителски места, както и заети от нередовни педагози.

Само за учебната 2019/20 учебна година в общинските образователни институции са постъпили 37 млади учители, 30 в училищата и 7 в детските градини.

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти е сред особено важните предпоставки за успешното кариерно и професионално развитие. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците.