Здравеопазване Социални дейности

27,4% е делът на хората над 65 години в област Велико Търново

Близо всеки четвърти в страната е на възраст над 65 години, показват данни на Националния статистически институт. Същевременно намаляват хората в трудоспособна възраст, което създава затруднения при намирането на пари за изплащане на пенсиите.

Хората в трудоспособна възраст в края на миналата година са 3,769 млн. души, като спрямо предходната година намаляват с около 6 хил. Това означава, че има по-малко хора, които да работят и да изкарват парите на пенсионерите в страната. Близо половината от средствата за изплащане на пенсиите вече не идват от осигуровки, а от данъци. Със застаряването и намаляването на населението проблемът ще става още по-голям през следващите години.

Към края на 2023 г. населението на България е 6 445 481 души, обявиха от Националния статистически институт. За година населението намалява с 2229 души. Мъжете са малко над 3 млн., а жените са 3,347 млн., или на 1000 мъже се падат 1081 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и делът на жените от общото население.

Хората над 65 години нарастват до 1,53 млн., или 23,8% от населението на страната, показват данните на Националния статистически институт. Делът на жените на възраст над 65 години е 27,7%, а на мъжете – 19,5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

По региони делът на хората над 65 години е най-висок в областите Видин (31,3%), Габрово (30,3%) и Смолян (28,9%). За област Велико Търново той е 27,4%.

Най-нисък е делът на населението над 65 години в областите София (столица) – 19,2%, Варна – 21,5%, и Благоевград – 22,2%. Общо за страните от ЕС делът на населението над 65 г. е 21,3%. Най-висок е този дял в Италия (24%) и Португалия (24%).

Към края на миналата година децата до 15 години в страната са 911 025, или 14,1% от общия брой на населението. Делът на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18,9%, Ямбол – 15,2%, и Бургас – 14,9%.

Общият коефициент на възрастова зависимост (броят на хората на възраст под 15 и над 65 години на 100 души от населението) в България е 61%. Това означава, че на всеки човек под 15 и над 65 години се падат по-малко от двама души в активна трудова възраст.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40,6 години през 2002 г. нараства до 45,2 години в края на 2023 г., показват данните на НСИ.

През 2023 г. в страната са родени 57 197 деца, което е увеличение с 601 деца спрямо предходната година. Но въпреки това, населението в страната продължава да намалява.

През миналата година броят на извънбрачно родените деца е 34 357, или 59,8% от всички раждания. За 81,1% от извънбрачните деца има данни за бащата, което означава, че те най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

Общата смъртност на населението в България е най-висока сред страните от ЕС. С най-ниска смъртност са Ирландия и Люксембург.