Съд

267 души са осъдени, петима са оправдани от районните съдии в старата столица през 2019 г.

На общо събрание на съдиите от Районен съд – Велико Търново бе представен Отчетният доклад за дейността на съда през изминалата година. Специални гости на събранието бяха г-жа Теодорина Димитрова, административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново; г-н Георги Чемширов, административен ръководител – председател на Административен съд – Велико Търново; г-н Тихомир Шабов – административен ръководител на Района прокуратура – Велико Търново; ст. комисар Димитър Машов, началник на Областната дирекция на МВР, г-н Веселин Райков, началник на РУ – Велико Търново и г-н Пламен Червенков, секретар на Адвокатския съвет на Великотърновската адвокатска колегия.

Събранието бе открито от административния ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново Младен Димитров, който представи основните данни от доклада. Общо разгледаните от съдиите дела през 2019 година са 6881, от които 4423 граждански и 2458 наказателни. Не се отчита увеличение на броя в сравнение с 2018 година, когато разгледаните дела са били 6884. През последната година постъпилите нови дела запазват константна бройка, като през 2019 година те са 6221, а през 2018 година те са били 6404. Процентното съотношение на останалите несвършени от предходната година спрямо всички разгледани дела е 10 %, а на новообразуваните – 90 %. В тримесечния срок са приключени общо 5 718 дела, което представлява 92 % от всички свършени дела. През отчетната 2019 година общо 273 са лицата, съдени в наказателните производства от общ характер, като 5 от тях са  оправдани и съответно 267 са осъдени. Най-голям дял заемат общоопасните престъпления, по които са съдени 136 лица.

През изминалата година потвърдените на втора инстанция актове на Районен съд – Велико Търново представляват 80 %, отменените – 12 %, а изменените – 8 %. „Съотношението между потвърдени и отменени актове, сочи за високо ниво на качество на правораздавателната дейност на магистратите при ВТРС“, подчерта съдия Димитров. За отчетния период в съдебното изпълнение при Районен съд – Велико Търново са образувани 479 броя изпълнителни дела. Държавните съдебни изпълнители са събрали общо 269 264 лева, като най-голям е делът на събраните суми в полза на държавата – 122 647 лева, от които в полза на органите на съдебната власт – 105 549 лева и частно държавни вземания – 17 098 лева.

По време на представянето на доклада за 2019 година председателят на Районен съд – Велико Търново направи съпоставка с данните от 1985 година. Той подчерта, че през далечната 1985 година съдиите на щат в Районен съд – Велико Търново са били едва петима, а днес те са 20. Натовареността на един съдия тогава е била 71 дела за разглеждане месечно, а днес е – 30. „Броят на разглежданите дела не се е изменил особено през последните 30 години. Обемът на работа се е запазил, въпреки че вероятно криминогенната обстановка е по-различна. Считам за нужно да отдадем заслужено уважение към работещите преди нас, тъй като съдиите тогава са били значително по-малко на брой от колкото сме ние днес“, подчерта съдия Младен Димитров. Той благодари на своите колеги за усърдната работа през изминалата година. Благодарност за добрата съвместна работа към всички съдии, служители и институции  отправи и административният ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново в продължение на два мандата – от 2009 година  до декември 2019 година – съдия Десислава Чалъкова.

Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова изрази благодарността си към ръководството на  Районен съд – Велико Търново за разбирането и съдействието за това, че през 2019 година командирова трима свои съдии във ВТОС. Благодарност за доброто взаимодействие в работата си с Районен съд изказаха и останалите гости на Общото събрание.