Икономика Община

236 000 лв. е печалбата за деветмесечието на общинските търговски дружества

Консолидираният финансов резултат от дейността на търговските дружества през 9-месечието на 2018г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала, е положителен в размер на 236 000 лв. За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на 897 000 лв.

„Обредни дейности“ ЕООД е реализирало печалба от 13 000 лв., „Царевград Търнов“ ЕООД – 53 000 лв., Медициянският център за рехабилитация и спортна медицина – 5 000 лв., ОД „Паркинги и гаражи” ЕООД – 18 000 лв., „Инвестстрой-92″ ЕООД – 3 000 лв., Центърът за кожно-венерически заболявания – 8 000 лв., Специализираната белодробна болница – 27 000 лв., Комплексният онкологичен център – 20 000 лв. С най-добър финансов резултат е Центърът за психично здраве, реализирал печалба от 89 000 лв. за деветте месеца на 2018 г.

През отчетния период приходите на търговските дружества са се увеличили с 1 178 000 лв. и от 12 479 000 лв. за аналогичния период на  2017г. са постигнати 13 657 000 лв. Едновременно с това, обаче, са се променили и разходите,  като при тях също има увеличение, което е от 1 839 000 лв.

Разходите за разглеждания период на 2018г. са в размер на 13 421 000 лв. в сравнение с тези за 2017г., когато са били 11 582 000 лв.

Отчетът за финансовите резултати на търговските дружества със 100% общинско участие ще бъде предоставен на вниманието на Великотърновския общински съвет на предстоящото му заседание.