Денят

23 май е празник на служителите в Националната разузнавателна служба

Денят е обявен със заповед на директора на Националната разузнавателна служба от 2006 г.
Българското задгранично разузнаване се създава на 23.05.1947 г. и функционира до края на 1989 г. като структура в Министерството на вътрешните работи.

С Указ № 152 от 05.02.1990 г. на Държавния съвет на Народна република България се създава Национална разузнавателна служба при Държавния съвет на НР България. По силата на указа външнополитическото разузнаване на държавата се възлага на новосъздаденото самостоятелно ведомство.

Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на България, влязъл в сила на 19.04.2002 г., урежда статута на Националната разузнавателна служба като ведомство извън състава на въоръжените сили, а в Преходните и заключителни разпоредби на този закон е установено, че службата прилага Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за кадрова военна служба до приемането на закон за организацията и дейността.